#00cccc 颜色信息

在RGB颜色空间中,#00cccc由0.0%红色,80.0%绿色和80.0%蓝色组成,十进制红色值为0,绿色值为204,蓝色值为204。在CMKY色彩空间中,他由100.0%青色,0.0%品红色,0.0%黄色和20.0%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#00cccc

  • R0.0
  • G80.0
  • B80.0
  RGB 百分比
  • C100.0
  • M0.0
  • Y0.0
  • K20.0
  CMYK 百分比

#00cccc 颜色转换

#00cccc十进制的RGB值为R:0, G:204, B:204。 CMYK值为C:100.0, M:0.0, Y: 0.0, K: 20.0

RGB0, 204, 204
百分比0.0%, 80.0%, 80.0%
十六进制00cccc
十进制52428
二进制00000000,11001100,11001100
CMYK100.0, 0.0, 0.0, 20.0
CMYK百分比100%, 0%, 0%, 20%
CMY1.0, 0.2, 0.2
CMY百分比100%, 20%, 20%
HSL180.0°, 100.0, 40.0
HSV (or HSB)180.0°, 100.0, 80.0
XYZ32.489, 47.542, 64.588
xyY0.225, 0.329, 47.542
CIE-LAB74.535, -40.641, -11.95
CIE-LUV74.535, -57.653, -12.448
CIE-LCH/LCHab74.535, 42.362, 196.386
CIE-LUV/LCHuv74.535, 58.981, 192.184
Hunter-Lab68.951, -36.557, -7.273
YIQ143.004, -121.5636, -43.146
YUV143.004, 30.01656, -125.46
网页安全色#00cccc
颜色名称

#00cccc 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#00cccc 相似颜色

相似颜色

#00cccc 色度/色彩

至黑
至白

#00cccc 色调

色调变化

#00cccc HTML/CSS代码

#00cccc 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #00cccc.

<span style="color:#00cccc;">文本</span>
#00cccc 背景颜色

此段背景颜色为 #00cccc.

<p style="background-color:#00cccc;">文本</p>
#00cccc 边框颜色

这个边框颜色为 #00cccc.

<div style="border:1px solid #00cccc;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#00cccc;}
.background {background-color:#00cccc;}
.border {border:1px solid #00cccc;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉