#095e4b 颜色信息

在RGB颜色空间中,#095e4b由3.53%红色,36.86%绿色和29.41%蓝色组成,十进制红色值为9,绿色值为94,蓝色值为75。在CMKY色彩空间中,他由90.43%青色,0.0%品红色,20.21%黄色和63.14%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#006633

  • R 3.5
  • G 36.9
  • B 29.4
  RGB 百分比
  • C 90.4
  • M 0.0
  • Y 20.2
  • K 63.1
  CMYK 百分比

#095e4b 颜色转换

#095e4b十进制的RGB值为R:9, G:94, B:75。 CMYK值为C:90.427, M:0.0, Y: 20.213, K: 63.137

RGB 9, 94, 75
百分比 3.53%, 36.86%, 29.41%
十六进制 095e4b
十进制 613963
二进制 00001001,01011110,01001011
CMYK 90.427, 0.0, 20.213, 63.137
CMYK百分比 90%, 0%, 20%, 63%
CMY 0.965, 0.631, 0.706
CMY百分比 96%, 63%, 71%
HSL 166.59°, 82.52, 20.2
HSV (or HSB) 166.59°, 90.426, 36.86
XYZ 5.385, 8.571, 8.027
xyY 0.245, 0.39, 8.571
CIE-LAB 35.145, -28.416, 4.32
CIE-LUV 35.145, -28.116, 9.042
CIE-LCH/LCHab 35.145, 28.742, 171.355
CIE-LUV/LCHuv 35.145, 29.534, 162.172
Hunter-Lab 29.276, -18.401, 4.238
YIQ 66.419, -44.5468, -23.8903
YUV 66.419, 4.22299, -50.37481
网页安全色 #006633
颜色名称

#095e4b 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#095e4b 相似颜色

相似颜色

#095e4b 色度/色彩

至黑
至白

#095e4b 色调

色调变化

#095e4b HTML/CSS代码

#095e4b 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #095e4b.

<span style="color:#095e4b;">文本</span>
#095e4b 背景颜色

此段背景颜色为 #095e4b.

<p style="background-color:#095e4b;">文本</p>
#095e4b 边框颜色

这个边框颜色为 #095e4b.

<div style="border:1px solid #095e4b;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#095e4b;}
.background {background-color:#095e4b;}
.border {border:1px solid #095e4b;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉