#0e110b 颜色信息

在RGB颜色空间中,#0e110b由5.49%红色,6.67%绿色和4.31%蓝色组成,十进制红色值为14,绿色值为17,蓝色值为11。在CMKY色彩空间中,他由17.65%青色,0.0%品红色,35.29%黄色和93.33%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#000000

  • R 5.5
  • G 6.7
  • B 4.3
  RGB 百分比
  • C 17.7
  • M 0.0
  • Y 35.3
  • K 93.3
  CMYK 百分比

#0e110b 颜色转换

#0e110b十进制的RGB值为R:14, G:17, B:11。 CMYK值为C:17.654, M:0.0, Y: 35.293, K: 93.333

RGB 14, 17, 11
百分比 5.49%, 6.67%, 4.31%
十六进制 0e110b
十进制 921867
二进制 00001110,00010001,00001011
CMYK 17.654, 0.0, 35.293, 93.333
CMYK百分比 18%, 0%, 35%, 93%
CMY 0.945, 0.933, 0.957
CMY百分比 95%, 93%, 96%
HSL 90.0°, 21.43, 5.49
HSV (or HSB) 90.0°, 35.294, 6.67
XYZ 0.442, 0.518, 0.393
xyY 0.326, 0.383, 0.518
CIE-LAB 4.683, -2.081, 2.447
CIE-LUV 4.683, -0.594, 1.711
CIE-LCH/LCHab 4.683, 3.213, 130.381
CIE-LUV/LCHuv 4.683, 1.811, 109.13
Hunter-Lab 7.2, -1.644, 1.801
YIQ 15.419, 0.1401, -2.5017
YUV 15.419, -2.17444, -1.24494
网页安全色 #000000
颜色名称

#0e110b 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#0e110b 相似颜色

相似颜色

#0e110b 色度/色彩

至黑
至白

#0e110b 色调

色调变化

#0e110b HTML/CSS代码

#0e110b 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #0e110b.

<span style="color:#0e110b;">文本</span>
#0e110b 背景颜色

此段背景颜色为 #0e110b.

<p style="background-color:#0e110b;">文本</p>
#0e110b 边框颜色

这个边框颜色为 #0e110b.

<div style="border:1px solid #0e110b;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#0e110b;}
.background {background-color:#0e110b;}
.border {border:1px solid #0e110b;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉