#0e466b 颜色信息

在RGB颜色空间中,#0e466b由5.49%红色,27.45%绿色和41.96%蓝色组成,十进制红色值为14,绿色值为70,蓝色值为107。在CMKY色彩空间中,他由86.92%青色,34.58%品红色,0.0%黄色和58.04%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#003366

  • R 5.5
  • G 27.5
  • B 42.0
  RGB 百分比
  • C 86.9
  • M 34.6
  • Y 0.0
  • K 58.0
  CMYK 百分比

#0e466b 颜色转换

#0e466b十进制的RGB值为R:14, G:70, B:107。 CMYK值为C:86.916, M:34.58, Y: 0.0, K: 58.039

RGB 14, 70, 107
百分比 5.49%, 27.45%, 41.96%
十六进制 0e466b
十进制 935531
二进制 00001110,01000110,01101011
CMYK 86.916, 34.58, 0.0, 58.039
CMYK百分比 87%, 35%, 0%, 58%
CMY 0.945, 0.725, 0.58
CMY百分比 95%, 73%, 58%
HSL 203.87°, 76.86, 23.72
HSV (or HSB) 203.87°, 86.91600000000001, 41.96
XYZ 5.024, 5.535, 14.713
xyY 0.199, 0.219, 5.535
CIE-LAB 28.207, -2.895, -26.411
CIE-LUV 28.207, -16.793, -33.549
CIE-LCH/LCHab 28.207, 26.569, 263.744
CIE-LUV/LCHuv 28.207, 37.517, 243.41
Hunter-Lab 23.526, -3.049, -20.61
YIQ 57.474, -45.2585, -0.3296
YUV 57.474, 24.37198, -38.14037
网页安全色 #003366
颜色名称

#0e466b 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#0e466b 相似颜色

相似颜色

#0e466b 色度/色彩

至黑
至白

#0e466b 色调

色调变化

#0e466b HTML/CSS代码

#0e466b 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #0e466b.

<span style="color:#0e466b;">文本</span>
#0e466b 背景颜色

此段背景颜色为 #0e466b.

<p style="background-color:#0e466b;">文本</p>
#0e466b 边框颜色

这个边框颜色为 #0e466b.

<div style="border:1px solid #0e466b;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#0e466b;}
.background {background-color:#0e466b;}
.border {border:1px solid #0e466b;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉