#0e472b 颜色信息

在RGB颜色空间中,#0e472b由5.49%红色,27.84%绿色和16.86%蓝色组成,十进制红色值为14,绿色值为71,蓝色值为43。在CMKY色彩空间中,他由80.28%青色,0.0%品红色,39.44%黄色和72.16%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#003333

  • R 5.5
  • G 27.8
  • B 16.9
  RGB 百分比
  • C 80.3
  • M 0.0
  • Y 39.4
  • K 72.2
  CMYK 百分比

#0e472b 颜色转换

#0e472b十进制的RGB值为R:14, G:71, B:43。 CMYK值为C:80.282, M:0.0, Y: 39.435, K: 72.157

RGB 14, 71, 43
百分比 5.49%, 27.84%, 16.86%
十六进制 0e472b
十进制 935723
二进制 00001110,01000111,00101011
CMYK 80.282, 0.0, 39.435, 72.157
CMYK百分比 80%, 0%, 39%, 72%
CMY 0.945, 0.722, 0.831
CMY百分比 95%, 72%, 83%
HSL 150.53°, 67.06, 16.67
HSV (or HSB) 150.53°, 80.282, 27.84
XYZ 2.87, 4.774, 3.056
xyY 0.268, 0.446, 4.774
CIE-LAB 26.081, -25.681, 11.775
CIE-LUV 26.081, -20.542, 15.366
CIE-LCH/LCHab 26.081, 28.252, 155.367
CIE-LUV/LCHuv 26.081, 25.653, 143.202
Hunter-Lab 21.849, -14.788, 7.003
YIQ 50.765, -24.9699, -20.7691
YUV 50.765, -3.82088, -32.25472
网页安全色 #003333
颜色名称

#0e472b 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#0e472b 相似颜色

相似颜色

#0e472b 色度/色彩

至黑
至白

#0e472b 色调

色调变化

#0e472b HTML/CSS代码

#0e472b 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #0e472b.

<span style="color:#0e472b;">文本</span>
#0e472b 背景颜色

此段背景颜色为 #0e472b.

<p style="background-color:#0e472b;">文本</p>
#0e472b 边框颜色

这个边框颜色为 #0e472b.

<div style="border:1px solid #0e472b;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#0e472b;}
.background {background-color:#0e472b;}
.border {border:1px solid #0e472b;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉