#103e5b 颜色信息

在RGB颜色空间中,#103e5b由6.27%红色,24.31%绿色和35.69%蓝色组成,十进制红色值为16,绿色值为62,蓝色值为91。在CMKY色彩空间中,他由82.42%青色,31.87%品红色,0.0%黄色和64.31%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#003366

  • R 6.3
  • G 24.3
  • B 35.7
  RGB 百分比
  • C 82.4
  • M 31.9
  • Y 0.0
  • K 64.3
  CMYK 百分比

#103e5b 颜色转换

#103e5b十进制的RGB值为R:16, G:62, B:91。 CMYK值为C:82.416, M:31.867, Y: 0.0, K: 64.314

RGB 16, 62, 91
百分比 6.27%, 24.31%, 35.69%
十六进制 103e5b
十进制 1064539
二进制 00010000,00111110,01011011
CMYK 82.416, 31.867, 0.0, 64.314
CMYK百分比 82%, 32%, 0%, 64%
CMY 0.937, 0.757, 0.643
CMY百分比 94%, 76%, 64%
HSL 203.2°, 70.09, 20.98
HSV (or HSB) 203.2°, 82.418, 35.69
XYZ 3.824, 4.31, 10.527
xyY 0.205, 0.231, 4.31
CIE-LAB 24.672, -3.981, -21.669
CIE-LUV 24.672, -14.423, -25.864
CIE-LCH/LCHab 24.672, 22.032, 259.591
CIE-LUV/LCHuv 24.672, 29.614, 240.853
Hunter-Lab 20.762, -3.454, -15.531
YIQ 51.552, -36.7291, -0.7042
YUV 51.552, 19.4126, -31.19029
网页安全色 #003366
颜色名称

#103e5b 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#103e5b 相似颜色

相似颜色

#103e5b 色度/色彩

至黑
至白

#103e5b 色调

色调变化

#103e5b HTML/CSS代码

#103e5b 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #103e5b.

<span style="color:#103e5b;">文本</span>
#103e5b 背景颜色

此段背景颜色为 #103e5b.

<p style="background-color:#103e5b;">文本</p>
#103e5b 边框颜色

这个边框颜色为 #103e5b.

<div style="border:1px solid #103e5b;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#103e5b;}
.background {background-color:#103e5b;}
.border {border:1px solid #103e5b;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉