#1b060e 颜色信息

在RGB颜色空间中,#1b060e由10.59%红色,2.35%绿色和5.49%蓝色组成,十进制红色值为27,绿色值为6,蓝色值为14。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,77.78%品红色,48.15%黄色和89.41%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#330000

  • R 10.6
  • G 2.4
  • B 5.5
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 77.8
  • Y 48.1
  • K 89.4
  CMYK 百分比

#1b060e 颜色转换

#1b060e十进制的RGB值为R:27, G:6, B:14。 CMYK值为C:0.0, M:77.777, Y: 48.149, K: 89.412

RGB 27, 6, 14
百分比 10.59%, 2.35%, 5.49%
十六进制 1b060e
十进制 1771022
二进制 00011011,00000110,00001110
CMYK 0.0, 77.777, 48.149, 89.412
CMYK百分比 0%, 78%, 48%, 89%
CMY 0.894, 0.976, 0.945
CMY百分比 89%, 98%, 95%
HSL 337.14°, 63.64, 6.47
HSV (or HSB) 337.14°, 77.778, 10.59
XYZ 0.596, 0.395, 0.46
xyY 0.411, 0.272, 0.395
CIE-LAB 3.568, 9.05, -0.431
CIE-LUV 3.568, 4.826, -0.856
CIE-LCH/LCHab 3.568, 9.06, 357.271
CIE-LUV/LCHuv 3.568, 4.901, 349.94
Hunter-Lab 6.285, 5.939, 0.057
YIQ 13.191, 9.9435, 6.9311
YUV 13.191, 0.39833, 12.11492
网页安全色 #330000
颜色名称

#1b060e 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#1b060e 相似颜色

相似颜色

#1b060e 色度/色彩

至黑
至白

#1b060e 色调

色调变化

#1b060e HTML/CSS代码

#1b060e 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #1b060e.

<span style="color:#1b060e;">文本</span>
#1b060e 背景颜色

此段背景颜色为 #1b060e.

<p style="background-color:#1b060e;">文本</p>
#1b060e 边框颜色

这个边框颜色为 #1b060e.

<div style="border:1px solid #1b060e;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#1b060e;}
.background {background-color:#1b060e;}
.border {border:1px solid #1b060e;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉