#1b1b1b 颜色信息

在RGB颜色空间中,#1b1b1b由10.59%红色,10.59%绿色和10.59%蓝色组成,十进制红色值为27,绿色值为27,蓝色值为27。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,0.0%品红色,0.0%黄色和89.41%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#333333

  • R 10.6
  • G 10.6
  • B 10.6
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 0.0
  • Y 0.0
  • K 89.4
  CMYK 百分比

#1b1b1b 颜色转换

#1b1b1b十进制的RGB值为R:27, G:27, B:27。 CMYK值为C:0.0, M:0.0, Y: 0.0, K: 89.412

RGB 27, 27, 27
百分比 10.59%, 10.59%, 10.59%
十六进制 1b1b1b
十进制 1776411
二进制 00011011,00011011,00011011
CMYK 0.0, 0.0, 0.0, 89.412
CMYK百分比 0%, 0%, 0%, 89%
CMY 0.894, 0.894, 0.894
CMY百分比 89%, 89%, 89%
HSL 0.0°, 0.0, 10.59
HSV (or HSB) 0.0°, 0.0, 10.59
XYZ 1.042, 1.096, 1.194
xyY 0.313, 0.329, 1.096
CIE-LAB 9.767, 0, -0.002
CIE-LUV 9.767, -0.001, -0.001
CIE-LCH/LCHab 9.767, 0.002, 266.929
CIE-LUV/LCHuv 9.767, 0.001, 244.541
Hunter-Lab 10.469, -0.559, 0.569
YIQ 27, 0, 0
YUV 27, 0.00027, 0
网页安全色 #333333
颜色名称

#1b1b1b 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#1b1b1b 相似颜色

相似颜色

#1b1b1b 色度/色彩

至黑
至白

#1b1b1b 色调

色调变化

#1b1b1b HTML/CSS代码

#1b1b1b 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #1b1b1b.

<span style="color:#1b1b1b;">文本</span>
#1b1b1b 背景颜色

此段背景颜色为 #1b1b1b.

<p style="background-color:#1b1b1b;">文本</p>
#1b1b1b 边框颜色

这个边框颜色为 #1b1b1b.

<div style="border:1px solid #1b1b1b;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#1b1b1b;}
.background {background-color:#1b1b1b;}
.border {border:1px solid #1b1b1b;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉