#1e3b63 颜色信息

在RGB颜色空间中,#1e3b63由11.76%红色,23.14%绿色和38.82%蓝色组成,十进制红色值为30,绿色值为59,蓝色值为99。在CMKY色彩空间中,他由69.7%青色,40.41%品红色,0.0%黄色和61.18%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#333366

  • R 11.8
  • G 23.1
  • B 38.8
  RGB 百分比
  • C 69.7
  • M 40.4
  • Y 0.0
  • K 61.2
  CMYK 百分比

#1e3b63 颜色转换

#1e3b63十进制的RGB值为R:30, G:59, B:99。 CMYK值为C:69.697, M:40.405, Y: 0.0, K: 61.176

RGB 30, 59, 99
百分比 11.76%, 23.14%, 38.82%
十六进制 1e3b63
十进制 1981283
二进制 00011110,00111011,01100011
CMYK 69.697, 40.405, 0.0, 61.176
CMYK百分比 70%, 40%, 0%, 61%
CMY 0.882, 0.769, 0.612
CMY百分比 88%, 77%, 61%
HSL 214.78°, 53.49, 25.29
HSV (or HSB) 214.78°, 69.697, 38.82
XYZ 4.351, 4.305, 12.405
xyY 0.207, 0.204, 4.305
CIE-LAB 24.654, 3.633, -26.865
CIE-LUV 24.654, -10.851, -33.116
CIE-LCH/LCHab 24.654, 27.11, 277.701
CIE-LUV/LCHuv 24.654, 34.848, 251.857
Hunter-Lab 20.747, 1.126, -20.928
YIQ 54.889, -30.1331, 6.3145
YUV 54.889, 21.70736, -21.8354
网页安全色 #333366
颜色名称

#1e3b63 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#1e3b63 相似颜色

相似颜色

#1e3b63 色度/色彩

至黑
至白

#1e3b63 色调

色调变化

#1e3b63 HTML/CSS代码

#1e3b63 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #1e3b63.

<span style="color:#1e3b63;">文本</span>
#1e3b63 背景颜色

此段背景颜色为 #1e3b63.

<p style="background-color:#1e3b63;">文本</p>
#1e3b63 边框颜色

这个边框颜色为 #1e3b63.

<div style="border:1px solid #1e3b63;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#1e3b63;}
.background {background-color:#1e3b63;}
.border {border:1px solid #1e3b63;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉