#297b8e 颜色信息

在RGB颜色空间中,#297b8e由16.08%红色,48.24%绿色和55.69%蓝色组成,十进制红色值为41,绿色值为123,蓝色值为142。在CMKY色彩空间中,他由71.13%青色,13.38%品红色,0.0%黄色和44.31%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#336699

  • R 16.1
  • G 48.2
  • B 55.7
  RGB 百分比
  • C 71.1
  • M 13.4
  • Y 0.0
  • K 44.3
  CMYK 百分比

#297b8e 颜色转换

#297b8e十进制的RGB值为R:41, G:123, B:142。 CMYK值为C:71.127, M:13.38, Y: 0.0, K: 44.314

RGB 41, 123, 142
百分比 16.08%, 48.24%, 55.69%
十六进制 297b8e
十进制 2718606
二进制 00101001,01111011,10001110
CMYK 71.127, 13.38, 0.0, 44.314
CMYK百分比 71%, 13%, 0%, 44%
CMY 0.839, 0.518, 0.443
CMY百分比 84%, 52%, 44%
HSL 191.29°, 55.19, 35.88
HSV (or HSB) 191.29°, 71.127, 55.69
XYZ 12.879, 16.589, 28.113
xyY 0.224, 0.288, 16.589
CIE-LAB 47.738, -17.923, -17.46
CIE-LUV 47.738, -30.396, -22.897
CIE-LCH/LCHab 47.738, 25.022, 224.251
CIE-LUV/LCHuv 47.738, 38.055, 216.99
Hunter-Lab 40.73, -14.837, -12.413
YIQ 100.648, -54.9685, -11.4302
YUV 100.648, 20.34989, -52.33019
网页安全色 #336699
颜色名称

#297b8e 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#297b8e 相似颜色

相似颜色

#297b8e 色度/色彩

至黑
至白

#297b8e 色调

色调变化

#297b8e HTML/CSS代码

#297b8e 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #297b8e.

<span style="color:#297b8e;">文本</span>
#297b8e 背景颜色

此段背景颜色为 #297b8e.

<p style="background-color:#297b8e;">文本</p>
#297b8e 边框颜色

这个边框颜色为 #297b8e.

<div style="border:1px solid #297b8e;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#297b8e;}
.background {background-color:#297b8e;}
.border {border:1px solid #297b8e;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉