#2a7ccc 颜色信息

在RGB颜色空间中,#2a7ccc由16.47%红色,48.63%绿色和80.0%蓝色组成,十进制红色值为42,绿色值为124,蓝色值为204。在CMKY色彩空间中,他由79.41%青色,39.22%品红色,0.0%黄色和20.0%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#3366cc

  • R16.5
  • G48.6
  • B80.0
  RGB 百分比
  • C79.4
  • M39.2
  • Y0.0
  • K20.0
  CMYK 百分比

#2a7ccc 颜色转换

#2a7ccc十进制的RGB值为R:42, G:124, B:204。 CMYK值为C:79.411, M:39.216, Y: 0.0, K: 20.0

RGB42, 124, 204
百分比16.47%, 48.63%, 80.0%
十六进制2a7ccc
十进制2784460
二进制00101010,01111100,11001100
CMYK79.411, 39.216, 0.0, 20.0
CMYK百分比79%, 39%, 0%, 20%
CMY0.835, 0.514, 0.2
CMY百分比84%, 51%, 20%
HSL209.63°, 65.85, 48.23
HSV (or HSB)209.63°, 79.412, 80.0
XYZ19.059, 19.266, 59.838
xyY0.194, 0.196, 19.266
CIE-LAB50.996, 3.879, -48.31
CIE-LUV50.996, -27.496, -74.719
CIE-LCH/LCHab50.996, 48.465, 274.591
CIE-LUV/LCHuv50.996, 79.617, 249.797
Hunter-Lab43.893, 0.696, -50.104
YIQ108.602, -74.5678, 7.553
YUV108.602, 46.9459, -58.4308
网页安全色#3366cc
颜色名称

#2a7ccc 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#2a7ccc 相似颜色

相似颜色

#2a7ccc 色度/色彩

至黑
至白

#2a7ccc 色调

色调变化

#2a7ccc HTML/CSS代码

#2a7ccc 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #2a7ccc.

<span style="color:#2a7ccc;">文本</span>
#2a7ccc 背景颜色

此段背景颜色为 #2a7ccc.

<p style="background-color:#2a7ccc;">文本</p>
#2a7ccc 边框颜色

这个边框颜色为 #2a7ccc.

<div style="border:1px solid #2a7ccc;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#2a7ccc;}
.background {background-color:#2a7ccc;}
.border {border:1px solid #2a7ccc;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉