#2acdac 颜色信息

在RGB颜色空间中,#2acdac由16.47%红色,80.39%绿色和67.45%蓝色组成,十进制红色值为42,绿色值为205,蓝色值为172。在CMKY色彩空间中,他由79.51%青色,0.0%品红色,16.1%黄色和19.61%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#33cc99

  • R16.5
  • G80.4
  • B67.5
  RGB 百分比
  • C79.5
  • M0.0
  • Y16.1
  • K19.6
  CMYK 百分比

#2acdac 颜色转换

#2acdac十进制的RGB值为R:42, G:205, B:172。 CMYK值为C:79.512, M:0.0, Y: 16.097, K: 19.608

RGB42, 205, 172
百分比16.47%, 80.39%, 67.45%
十六进制2acdac
十进制2805164
二进制00101010,11001101,10101100
CMYK79.512, 0.0, 16.097, 19.608
CMYK百分比80%, 0%, 16%, 20%
CMY0.835, 0.196, 0.325
CMY百分比84%, 20%, 33%
HSL167.85°, 65.99, 48.43
HSV (or HSB)167.85°, 79.512, 80.39
XYZ30.23, 47.13, 46.531
xyY0.244, 0.38, 47.13
CIE-LAB74.273, -47.808, 4.997
CIE-LUV74.273, -57.862, 14.917
CIE-LCH/LCHab74.273, 48.069, 174.033
CIE-LUV/LCHuv74.273, 59.754, 165.544
Hunter-Lab68.652, -41.54, 7.87
YIQ152.501, -86.5288, -44.7441
YUV152.501, 9.59624, -96.94467
网页安全色#33cc99
颜色名称

#2acdac 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#2acdac 相似颜色

相似颜色

#2acdac 色度/色彩

至黑
至白

#2acdac 色调

色调变化

#2acdac HTML/CSS代码

#2acdac 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #2acdac.

<span style="color:#2acdac;">文本</span>
#2acdac 背景颜色

此段背景颜色为 #2acdac.

<p style="background-color:#2acdac;">文本</p>
#2acdac 边框颜色

这个边框颜色为 #2acdac.

<div style="border:1px solid #2acdac;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#2acdac;}
.background {background-color:#2acdac;}
.border {border:1px solid #2acdac;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉