#2cc2e4 颜色信息

在RGB颜色空间中,#2cc2e4由17.25%红色,76.08%绿色和89.41%蓝色组成,十进制红色值为44,绿色值为194,蓝色值为228。在CMKY色彩空间中,他由80.7%青色,14.91%品红色,0.0%黄色和10.59%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#33cccc

  • R 17.3
  • G 76.1
  • B 89.4
  RGB 百分比
  • C 80.7
  • M 14.9
  • Y 0.0
  • K 10.6
  CMYK 百分比

#2cc2e4 颜色转换

#2cc2e4十进制的RGB值为R:44, G:194, B:228。 CMYK值为C:80.702, M:14.913, Y: 0.0, K: 10.588

RGB 44, 194, 228
百分比 17.25%, 76.08%, 89.41%
十六进制 2cc2e4
十进制 2933476
二进制 00101100,11000010,11100100
CMYK 80.702, 14.913, 0.0, 10.588
CMYK百分比 81%, 15%, 0%, 11%
CMY 0.827, 0.239, 0.106
CMY百分比 83%, 24%, 11%
HSL 191.09°, 77.31, 53.33
HSV (or HSB) 191.09°, 80.702, 89.41
XYZ 34.33, 44.717, 80.216
xyY 0.216, 0.281, 44.717
CIE-LAB 72.705, -26.268, -27.694
CIE-LUV 72.705, -49.753, -40.445
CIE-LCH/LCHab 72.705, 38.17, 226.513
CIE-LUV/LCHuv 72.705, 64.119, 219.108
Hunter-Lab 66.871, -25.386, -24.313
YIQ 153.026, -100.3092, -21.1442
YUV 153.026, 36.89544, -95.65034
网页安全色 #33cccc
颜色名称

#2cc2e4 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#2cc2e4 相似颜色

相似颜色

#2cc2e4 色度/色彩

至黑
至白

#2cc2e4 色调

色调变化

#2cc2e4 HTML/CSS代码

#2cc2e4 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #2cc2e4.

<span style="color:#2cc2e4;">文本</span>
#2cc2e4 背景颜色

此段背景颜色为 #2cc2e4.

<p style="background-color:#2cc2e4;">文本</p>
#2cc2e4 边框颜色

这个边框颜色为 #2cc2e4.

<div style="border:1px solid #2cc2e4;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#2cc2e4;}
.background {background-color:#2cc2e4;}
.border {border:1px solid #2cc2e4;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉