#2ccc8b 颜色信息

在RGB颜色空间中,#2ccc8b由17.25%红色,80.0%绿色和54.51%蓝色组成,十进制红色值为44,绿色值为204,蓝色值为139。在CMKY色彩空间中,他由78.43%青色,0.0%品红色,31.86%黄色和20.0%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#33cc99

  • R 17.3
  • G 80.0
  • B 54.5
  RGB 百分比
  • C 78.4
  • M 0.0
  • Y 31.9
  • K 20.0
  CMYK 百分比

#2ccc8b 颜色转换

#2ccc8b十进制的RGB值为R:44, G:204, B:139。 CMYK值为C:78.431, M:0.0, Y: 31.863, K: 20.0

RGB 44, 204, 139
百分比 17.25%, 80.0%, 54.51%
十六进制 2ccc8b
十进制 2935947
二进制 00101100,11001100,10001011
CMYK 78.431, 0.0, 31.863, 20.0
CMYK百分比 78%, 0%, 32%, 20%
CMY 0.827, 0.2, 0.455
CMY百分比 83%, 20%, 45%
HSL 155.62°, 64.52, 48.63
HSV (or HSB) 155.62°, 78.431, 80.0
XYZ 27.29, 45.583, 31.785
xyY 0.261, 0.436, 45.583
CIE-LAB 73.274, -54.946, 21.247
CIE-LUV 73.274, -59.508, 38.491
CIE-LCH/LCHab 73.274, 58.911, 158.859
CIE-LUV/LCHuv 73.274, 70.871, 147.104
Hunter-Lab 67.515, -46.001, 19.348
YIQ 148.75, -74.4595, -54.068
YUV 148.75, -4.79716, -91.89935
网页安全色 #33cc99
颜色名称

#2ccc8b 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#2ccc8b 相似颜色

相似颜色

#2ccc8b 色度/色彩

至黑
至白

#2ccc8b 色调

色调变化

#2ccc8b HTML/CSS代码

#2ccc8b 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #2ccc8b.

<span style="color:#2ccc8b;">文本</span>
#2ccc8b 背景颜色

此段背景颜色为 #2ccc8b.

<p style="background-color:#2ccc8b;">文本</p>
#2ccc8b 边框颜色

这个边框颜色为 #2ccc8b.

<div style="border:1px solid #2ccc8b;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#2ccc8b;}
.background {background-color:#2ccc8b;}
.border {border:1px solid #2ccc8b;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉