#2d0e1b 颜色信息

在RGB颜色空间中,#2d0e1b由17.65%红色,5.49%绿色和10.59%蓝色组成,十进制红色值为45,绿色值为14,蓝色值为27。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,68.89%品红色,40.0%黄色和82.35%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#330033

  • R 17.6
  • G 5.5
  • B 10.6
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 68.9
  • Y 40.0
  • K 82.4
  CMYK 百分比

#2d0e1b 颜色转换

#2d0e1b十进制的RGB值为R:45, G:14, B:27。 CMYK值为C:0.0, M:68.89, Y: 40.001, K: 82.353

RGB 45, 14, 27
百分比 17.65%, 5.49%, 10.59%
十六进制 2d0e1b
十进制 2952731
二进制 00101101,00001110,00011011
CMYK 0.0, 68.89, 40.001, 82.353
CMYK百分比 0%, 69%, 40%, 82%
CMY 0.824, 0.945, 0.894
CMY百分比 82%, 95%, 89%
HSL 334.84°, 52.54, 11.57
HSV (or HSB) 334.84°, 68.889, 17.65
XYZ 1.437, 0.951, 1.145
xyY 0.407, 0.269, 0.951
CIE-LAB 8.578, 17.697, -1.438
CIE-LUV 8.578, 11.43, -2.347
CIE-LCH/LCHab 8.578, 17.755, 355.355
CIE-LUV/LCHuv 8.578, 11.669, 348.396
Hunter-Lab 9.753, 9.234, -0.132
YIQ 24.751, 14.296, 10.6021
YUV 24.751, 1.10711, 17.76487
网页安全色 #330033
颜色名称

#2d0e1b 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#2d0e1b 相似颜色

相似颜色

#2d0e1b 色度/色彩

至黑
至白

#2d0e1b 色调

色调变化

#2d0e1b HTML/CSS代码

#2d0e1b 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #2d0e1b.

<span style="color:#2d0e1b;">文本</span>
#2d0e1b 背景颜色

此段背景颜色为 #2d0e1b.

<p style="background-color:#2d0e1b;">文本</p>
#2d0e1b 边框颜色

这个边框颜色为 #2d0e1b.

<div style="border:1px solid #2d0e1b;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#2d0e1b;}
.background {background-color:#2d0e1b;}
.border {border:1px solid #2d0e1b;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉