#2e1b40 颜色信息

在RGB颜色空间中,#2e1b40由18.04%红色,10.59%绿色和25.1%蓝色组成,十进制红色值为46,绿色值为27,蓝色值为64。在CMKY色彩空间中,他由28.13%青色,57.81%品红色,0.0%黄色和74.9%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#333333

  • R 18.0
  • G 10.6
  • B 25.1
  RGB 百分比
  • C 28.1
  • M 57.8
  • Y 0.0
  • K 74.9
  CMYK 百分比

#2e1b40 颜色转换

#2e1b40十进制的RGB值为R:46, G:27, B:64。 CMYK值为C:28.126, M:57.813, Y: 0.0, K: 74.902

RGB 46, 27, 64
百分比 18.04%, 10.59%, 25.1%
十六进制 2e1b40
十进制 3021632
二进制 00101110,00011011,01000000
CMYK 28.126, 57.813, 0.0, 74.902
CMYK百分比 28%, 58%, 0%, 75%
CMY 0.82, 0.894, 0.749
CMY百分比 82%, 89%, 75%
HSL 270.81°, 40.66, 17.84
HSV (or HSB) 270.81°, 57.812, 25.1
XYZ 2.444, 1.735, 5.056
xyY 0.265, 0.188, 1.735
CIE-LAB 14.029, 18.139, -20.113
CIE-LUV 14.029, 4.776, -20.156
CIE-LCH/LCHab 14.029, 27.084, 312.047
CIE-LUV/LCHuv 14.029, 20.714, 283.33
Hunter-Lab 13.172, 10.069, -13.54
YIQ 36.899, -0.566, 15.5329
YUV 36.899, 13.3368, 7.98463
网页安全色 #333333
颜色名称

#2e1b40 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#2e1b40 相似颜色

相似颜色

#2e1b40 色度/色彩

至黑
至白

#2e1b40 色调

色调变化

#2e1b40 HTML/CSS代码

#2e1b40 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #2e1b40.

<span style="color:#2e1b40;">文本</span>
#2e1b40 背景颜色

此段背景颜色为 #2e1b40.

<p style="background-color:#2e1b40;">文本</p>
#2e1b40 边框颜色

这个边框颜色为 #2e1b40.

<div style="border:1px solid #2e1b40;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#2e1b40;}
.background {background-color:#2e1b40;}
.border {border:1px solid #2e1b40;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉