#2e3b5e 颜色信息

在RGB颜色空间中,#2e3b5e由18.04%红色,23.14%绿色和36.86%蓝色组成,十进制红色值为46,绿色值为59,蓝色值为94。在CMKY色彩空间中,他由51.06%青色,37.24%品红色,0.0%黄色和63.14%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#333366

  • R 18.0
  • G 23.1
  • B 36.9
  RGB 百分比
  • C 51.1
  • M 37.2
  • Y 0.0
  • K 63.1
  CMYK 百分比

#2e3b5e 颜色转换

#2e3b5e十进制的RGB值为R:46, G:59, B:94。 CMYK值为C:51.065, M:37.235, Y: 0.0, K: 63.137

RGB 46, 59, 94
百分比 18.04%, 23.14%, 36.86%
十六进制 2e3b5e
十进制 3029854
二进制 00101110,00111011,01011110
CMYK 51.065, 37.235, 0.0, 63.137
CMYK百分比 51%, 37%, 0%, 63%
CMY 0.82, 0.769, 0.631
CMY百分比 82%, 77%, 63%
HSL 223.75°, 34.29, 27.45
HSV (or HSB) 223.75°, 51.064, 36.86
XYZ 4.711, 4.517, 11.213
xyY 0.23, 0.221, 4.517
CIE-LAB 25.311, 5.597, -22.519
CIE-LUV 25.311, -6.662, -28.035
CIE-LCH/LCHab 25.311, 23.204, 283.957
CIE-LUV/LCHuv 25.311, 28.816, 256.633
Hunter-Lab 21.253, 2.372, -16.404
YIQ 59.103, -18.9922, 8.1425
YUV 59.103, 17.17328, -11.49535
网页安全色 #333366
颜色名称

#2e3b5e 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#2e3b5e 相似颜色

相似颜色

#2e3b5e 色度/色彩

至黑
至白

#2e3b5e 色调

色调变化

#2e3b5e HTML/CSS代码

#2e3b5e 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #2e3b5e.

<span style="color:#2e3b5e;">文本</span>
#2e3b5e 背景颜色

此段背景颜色为 #2e3b5e.

<p style="background-color:#2e3b5e;">文本</p>
#2e3b5e 边框颜色

这个边框颜色为 #2e3b5e.

<div style="border:1px solid #2e3b5e;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#2e3b5e;}
.background {background-color:#2e3b5e;}
.border {border:1px solid #2e3b5e;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉