#332e5b 颜色信息

在RGB颜色空间中,#332e5b由20.0%红色,18.04%绿色和35.69%蓝色组成,十进制红色值为51,绿色值为46,蓝色值为91。在CMKY色彩空间中,他由43.96%青色,49.45%品红色,0.0%黄色和64.31%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#333366

  • R 20.0
  • G 18.0
  • B 35.7
  RGB 百分比
  • C 44.0
  • M 49.5
  • Y 0.0
  • K 64.3
  CMYK 百分比

#332e5b 颜色转换

#332e5b十进制的RGB值为R:51, G:46, B:91。 CMYK值为C:43.956, M:49.451, Y: 0.0, K: 64.314

RGB 51, 46, 91
百分比 20.0%, 18.04%, 35.69%
十六进制 332e5b
十进制 3354203
二进制 00110011,00101110,01011011
CMYK 43.956, 49.451, 0.0, 64.314
CMYK百分比 44%, 49%, 0%, 64%
CMY 0.8, 0.82, 0.643
CMY百分比 80%, 82%, 64%
HSL 246.67°, 32.85, 26.86
HSV (or HSB) 246.67°, 49.451, 35.69
XYZ 4.23, 3.413, 10.333
xyY 0.235, 0.19, 3.413
CIE-LAB 21.627, 15.005, -26.35
CIE-LUV 21.627, -0.577, -31.746
CIE-LCH/LCHab 21.627, 30.323, 299.659
CIE-LUV/LCHuv 21.627, 31.751, 268.959
Hunter-Lab 18.474, 8.542, -20.229
YIQ 52.625, -11.479, 15.0615
YUV 52.625, 18.88481, -1.42545
网页安全色 #333366
颜色名称

#332e5b 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#332e5b 相似颜色

相似颜色

#332e5b 色度/色彩

至黑
至白

#332e5b 色调

色调变化

#332e5b HTML/CSS代码

#332e5b 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #332e5b.

<span style="color:#332e5b;">文本</span>
#332e5b 背景颜色

此段背景颜色为 #332e5b.

<p style="background-color:#332e5b;">文本</p>
#332e5b 边框颜色

这个边框颜色为 #332e5b.

<div style="border:1px solid #332e5b;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#332e5b;}
.background {background-color:#332e5b;}
.border {border:1px solid #332e5b;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉