#33cccc 颜色信息

在RGB颜色空间中,#33cccc由20.0%红色,80.0%绿色和80.0%蓝色组成,十进制红色值为51,绿色值为204,蓝色值为204。在CMKY色彩空间中,他由75.0%青色,0.0%品红色,0.0%黄色和20.0%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#33cccc

  • R20.0
  • G80.0
  • B80.0
  RGB 百分比
  • C75.0
  • M0.0
  • Y0.0
  • K20.0
  CMYK 百分比

#33cccc 颜色转换

#33cccc十进制的RGB值为R:51, G:204, B:204。 CMYK值为C:75.0, M:0.0, Y: 0.0, K: 20.0

RGB51, 204, 204
百分比20.0%, 80.0%, 80.0%
十六进制33cccc
十进制3394764
二进制00110011,11001100,11001100
CMYK75.0, 0.0, 0.0, 20.0
CMYK百分比75%, 0%, 0%, 20%
CMY0.8, 0.2, 0.2
CMY百分比80%, 20%, 20%
HSL180.0°, 60.0, 50.0
HSV (or HSB)180.0°, 75.0, 80.0
XYZ33.854, 48.246, 64.652
xyY0.231, 0.329, 48.246
CIE-LAB74.98, -37.728, -11.239
CIE-LUV74.98, -54.119, -11.686
CIE-LCH/LCHab74.98, 39.366, 196.589
CIE-LUV/LCHuv74.98, 55.366, 192.185
Hunter-Lab69.459, -34.555, -6.565
YIQ158.253, -91.1727, -32.3595
YUV158.253, 22.51293, -94.095
网页安全色#33cccc
颜色名称

#33cccc 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#33cccc 相似颜色

相似颜色

#33cccc 色度/色彩

至黑
至白

#33cccc 色调

色调变化

#33cccc HTML/CSS代码

#33cccc 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #33cccc.

<span style="color:#33cccc;">文本</span>
#33cccc 背景颜色

此段背景颜色为 #33cccc.

<p style="background-color:#33cccc;">文本</p>
#33cccc 边框颜色

这个边框颜色为 #33cccc.

<div style="border:1px solid #33cccc;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#33cccc;}
.background {background-color:#33cccc;}
.border {border:1px solid #33cccc;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉