#350e1b 颜色信息

在RGB颜色空间中,#350e1b由20.78%红色,5.49%绿色和10.59%蓝色组成,十进制红色值为53,绿色值为14,蓝色值为27。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,73.59%品红色,49.06%黄色和79.22%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#330033

  • R 20.8
  • G 5.5
  • B 10.6
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 73.6
  • Y 49.1
  • K 79.2
  CMYK 百分比

#350e1b 颜色转换

#350e1b十进制的RGB值为R:53, G:14, B:27。 CMYK值为C:0.0, M:73.585, Y: 49.057, K: 79.216

RGB 53, 14, 27
百分比 20.78%, 5.49%, 10.59%
十六进制 350e1b
十进制 3477019
二进制 00110101,00001110,00011011
CMYK 0.0, 73.585, 49.057, 79.216
CMYK百分比 0%, 74%, 49%, 79%
CMY 0.792, 0.945, 0.894
CMY百分比 79%, 95%, 89%
HSL 340.0°, 58.21, 13.14
HSV (or HSB) 340.0°, 73.585, 20.78
XYZ 1.823, 1.15, 1.163
xyY 0.441, 0.278, 1.15
CIE-LAB 10.185, 20.975, 1.103
CIE-LUV 10.185, 16.594, -1.267
CIE-LCH/LCHab 10.185, 21.004, 3.01
CIE-LUV/LCHuv 10.185, 16.642, 355.633
Hunter-Lab 10.725, 11.574, 1.079
YIQ 27.143, 19.0632, 12.2941
YUV 27.143, -0.06993, 22.68487
网页安全色 #330033
颜色名称

#350e1b 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#350e1b 相似颜色

相似颜色

#350e1b 色度/色彩

至黑
至白

#350e1b 色调

色调变化

#350e1b HTML/CSS代码

#350e1b 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #350e1b.

<span style="color:#350e1b;">文本</span>
#350e1b 背景颜色

此段背景颜色为 #350e1b.

<p style="background-color:#350e1b;">文本</p>
#350e1b 边框颜色

这个边框颜色为 #350e1b.

<div style="border:1px solid #350e1b;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#350e1b;}
.background {background-color:#350e1b;}
.border {border:1px solid #350e1b;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉