#382e3b 颜色信息

在RGB颜色空间中,#382e3b由21.96%红色,18.04%绿色和23.14%蓝色组成,十进制红色值为56,绿色值为46,蓝色值为59。在CMKY色彩空间中,他由5.08%青色,22.03%品红色,0.0%黄色和76.86%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#333333

  • R 22.0
  • G 18.0
  • B 23.1
  RGB 百分比
  • C 5.1
  • M 22.0
  • Y 0.0
  • K 76.9
  CMYK 百分比

#382e3b 颜色转换

#382e3b十进制的RGB值为R:56, G:46, B:59。 CMYK值为C:5.083, M:22.034, Y: 0.0, K: 76.863

RGB 56, 46, 59
百分比 21.96%, 18.04%, 23.14%
十六进制 382e3b
十进制 3681851
二进制 00111000,00101110,00111011
CMYK 5.083, 22.034, 0.0, 76.863
CMYK百分比 5%, 22%, 0%, 77%
CMY 0.78, 0.82, 0.769
CMY百分比 78%, 82%, 77%
HSL 286.15°, 12.38, 20.59
HSV (or HSB) 286.15°, 22.034000000000002, 23.14
XYZ 3.397, 3.111, 4.559
xyY 0.307, 0.281, 3.111
CIE-LAB 20.481, 7.455, -6.549
CIE-LUV 20.481, 4.095, -7.741
CIE-LCH/LCHab 20.481, 9.923, 318.698
CIE-LUV/LCHuv 20.481, 8.758, 297.876
Hunter-Lab 17.637, 3.518, -2.98
YIQ 50.472, 1.7821, 6.1606
YUV 50.472, 4.19716, 4.84987
网页安全色 #333333
颜色名称

#382e3b 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#382e3b 相似颜色

相似颜色

#382e3b 色度/色彩

至黑
至白

#382e3b 色调

色调变化

#382e3b HTML/CSS代码

#382e3b 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #382e3b.

<span style="color:#382e3b;">文本</span>
#382e3b 背景颜色

此段背景颜色为 #382e3b.

<p style="background-color:#382e3b;">文本</p>
#382e3b 边框颜色

这个边框颜色为 #382e3b.

<div style="border:1px solid #382e3b;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#382e3b;}
.background {background-color:#382e3b;}
.border {border:1px solid #382e3b;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉