#3bb4b9 颜色信息

在RGB颜色空间中,#3bb4b9由23.14%红色,70.59%绿色和72.55%蓝色组成,十进制红色值为59,绿色值为180,蓝色值为185。在CMKY色彩空间中,他由68.11%青色,2.7%品红色,0.0%黄色和27.45%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#33cccc

  • R 23.1
  • G 70.6
  • B 72.5
  RGB 百分比
  • C 68.1
  • M 2.7
  • Y 0.0
  • K 27.5
  CMYK 百分比

#3bb4b9 颜色转换

#3bb4b9十进制的RGB值为R:59, G:180, B:185。 CMYK值为C:68.108, M:2.703, Y: 0.0, K: 27.451

RGB 59, 180, 185
百分比 23.14%, 70.59%, 72.55%
十六进制 3bb4b9
十进制 3912889
二进制 00111011,10110100,10111001
CMYK 68.108, 2.703, 0.0, 27.451
CMYK百分比 68%, 3%, 0%, 27%
CMY 0.769, 0.294, 0.275
CMY百分比 77%, 29%, 27%
HSL 182.38°, 51.64, 47.84
HSV (or HSB) 182.38°, 68.108, 72.55
XYZ 26.879, 37.073, 51.635
xyY 0.233, 0.321, 37.073
CIE-LAB 67.331, -30.994, -12.29
CIE-LUV 67.331, -45.628, -14.14
CIE-LCH/LCHab 67.331, 33.342, 201.629
CIE-LUV/LCHuv 67.331, 47.769, 197.218
Hunter-Lab 60.887, -27.753, -7.66
YIQ 144.391, -73.7104, -24.0355
YUV 144.391, 19.98453, -74.91505
网页安全色 #33cccc
颜色名称

#3bb4b9 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#3bb4b9 相似颜色

相似颜色

#3bb4b9 色度/色彩

至黑
至白

#3bb4b9 色调

色调变化

#3bb4b9 HTML/CSS代码

#3bb4b9 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #3bb4b9.

<span style="color:#3bb4b9;">文本</span>
#3bb4b9 背景颜色

此段背景颜色为 #3bb4b9.

<p style="background-color:#3bb4b9;">文本</p>
#3bb4b9 边框颜色

这个边框颜色为 #3bb4b9.

<div style="border:1px solid #3bb4b9;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#3bb4b9;}
.background {background-color:#3bb4b9;}
.border {border:1px solid #3bb4b9;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉