#3cd2bd 颜色信息

在RGB颜色空间中,#3cd2bd由23.53%红色,82.35%绿色和74.12%蓝色组成,十进制红色值为60,绿色值为210,蓝色值为189。在CMKY色彩空间中,他由71.43%青色,0.0%品红色,10.0%黄色和17.65%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#33cccc

  • R 23.5
  • G 82.4
  • B 74.1
  RGB 百分比
  • C 71.4
  • M 0.0
  • Y 10.0
  • K 17.6
  CMYK 百分比

#3cd2bd 颜色转换

#3cd2bd十进制的RGB值为R:60, G:210, B:189。 CMYK值为C:71.429, M:0.0, Y: 10.0, K: 17.647

RGB 60, 210, 189
百分比 23.53%, 82.35%, 74.12%
十六进制 3cd2bd
十进制 3986109
二进制 00111100,11010010,10111101
CMYK 71.429, 0.0, 10.0, 17.647
CMYK百分比 71%, 0%, 10%, 18%
CMY 0.765, 0.176, 0.259
CMY百分比 76%, 18%, 26%
HSL 171.6°, 62.5, 52.94
HSV (or HSB) 171.6°, 71.429, 82.35
XYZ 34.092, 50.725, 56.135
xyY 0.242, 0.36, 50.725
CIE-LAB 76.512, -43.502, -0.867
CIE-LUV 76.512, -55.985, 5.515
CIE-LCH/LCHab 76.512, 43.51, 181.141
CIE-LUV/LCHuv 76.512, 56.256, 174.374
Hunter-Lab 71.221, -39.193, 3.124
YIQ 162.756, -82.6377, -38.2602
YUV 162.756, 12.9156, -90.14979
网页安全色 #33cccc
颜色名称

#3cd2bd 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#3cd2bd 相似颜色

相似颜色

#3cd2bd 色度/色彩

至黑
至白

#3cd2bd 色调

色调变化

#3cd2bd HTML/CSS代码

#3cd2bd 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #3cd2bd.

<span style="color:#3cd2bd;">文本</span>
#3cd2bd 背景颜色

此段背景颜色为 #3cd2bd.

<p style="background-color:#3cd2bd;">文本</p>
#3cd2bd 边框颜色

这个边框颜色为 #3cd2bd.

<div style="border:1px solid #3cd2bd;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#3cd2bd;}
.background {background-color:#3cd2bd;}
.border {border:1px solid #3cd2bd;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉