#3e2b21 颜色信息

在RGB颜色空间中,#3e2b21由24.31%红色,16.86%绿色和12.94%蓝色组成,十进制红色值为62,绿色值为43,蓝色值为33。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,30.64%品红色,46.78%黄色和75.69%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#333333

  • R 24.3
  • G 16.9
  • B 12.9
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 30.6
  • Y 46.8
  • K 75.7
  CMYK 百分比

#3e2b21 颜色转换

#3e2b21十进制的RGB值为R:62, G:43, B:33。 CMYK值为C:0.0, M:30.645, Y: 46.776, K: 75.686

RGB 62, 43, 33
百分比 24.31%, 16.86%, 12.94%
十六进制 3e2b21
十进制 4074273
二进制 00111110,00101011,00100001
CMYK 0.0, 30.645, 46.776, 75.686
CMYK百分比 0%, 31%, 47%, 76%
CMY 0.757, 0.831, 0.871
CMY百分比 76%, 83%, 87%
HSL 20.69°, 30.53, 18.63
HSV (or HSB) 20.69°, 46.774, 24.31
XYZ 3.125, 2.862, 1.827
xyY 0.4, 0.366, 2.862
CIE-LAB 19.482, 7.241, 9.978
CIE-LUV 19.482, 11.328, 7.973
CIE-LCH/LCHab 19.482, 12.328, 54.034
CIE-LUV/LCHuv 19.482, 13.852, 35.139
Hunter-Lab 16.917, 3.369, 5.44
YIQ 47.541, 14.5351, 0.9065
YUV 47.541, -7.15504, 12.6851
网页安全色 #333333
颜色名称

#3e2b21 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#3e2b21 相似颜色

相似颜色

#3e2b21 色度/色彩

至黑
至白

#3e2b21 色调

色调变化

#3e2b21 HTML/CSS代码

#3e2b21 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #3e2b21.

<span style="color:#3e2b21;">文本</span>
#3e2b21 背景颜色

此段背景颜色为 #3e2b21.

<p style="background-color:#3e2b21;">文本</p>
#3e2b21 边框颜色

这个边框颜色为 #3e2b21.

<div style="border:1px solid #3e2b21;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#3e2b21;}
.background {background-color:#3e2b21;}
.border {border:1px solid #3e2b21;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉