#3e465b 颜色信息

在RGB颜色空间中,#3e465b由24.31%红色,27.45%绿色和35.69%蓝色组成,十进制红色值为62,绿色值为70,蓝色值为91。在CMKY色彩空间中,他由31.87%青色,23.08%品红色,0.0%黄色和64.31%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#333366

  • R 24.3
  • G 27.5
  • B 35.7
  RGB 百分比
  • C 31.9
  • M 23.1
  • Y 0.0
  • K 64.3
  CMYK 百分比

#3e465b 颜色转换

#3e465b十进制的RGB值为R:62, G:70, B:91。 CMYK值为C:31.867, M:23.076, Y: 0.0, K: 64.314

RGB 62, 70, 91
百分比 24.31%, 27.45%, 35.69%
十六进制 3e465b
十进制 4081243
二进制 00111110,01000110,01011011
CMYK 31.867, 23.076, 0.0, 64.314
CMYK百分比 32%, 23%, 0%, 64%
CMY 0.757, 0.725, 0.643
CMY百分比 76%, 73%, 64%
HSL 223.45°, 18.95, 30.0
HSV (or HSB) 223.45°, 31.868000000000002, 35.69
XYZ 6.065, 6.16, 10.766
xyY 0.264, 0.268, 6.16
CIE-LAB 29.812, 2.335, -13.498
CIE-LUV 29.812, -4.773, -17.196
CIE-LCH/LCHab 29.812, 13.698, 279.814
CIE-LUV/LCHuv 29.812, 17.846, 254.488
Hunter-Lab 24.819, 0.186, -8.347
YIQ 70.002, -11.5145, 4.8432
YUV 70.002, 10.33374, -7.02021
网页安全色 #333366
颜色名称

#3e465b 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#3e465b 相似颜色

相似颜色

#3e465b 色度/色彩

至黑
至白

#3e465b 色调

色调变化

#3e465b HTML/CSS代码

#3e465b 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #3e465b.

<span style="color:#3e465b;">文本</span>
#3e465b 背景颜色

此段背景颜色为 #3e465b.

<p style="background-color:#3e465b;">文本</p>
#3e465b 边框颜色

这个边框颜色为 #3e465b.

<div style="border:1px solid #3e465b;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#3e465b;}
.background {background-color:#3e465b;}
.border {border:1px solid #3e465b;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉