#411e4b 颜色信息

在RGB颜色空间中,#411e4b由25.49%红色,11.76%绿色和29.41%蓝色组成,十进制红色值为65,绿色值为30,蓝色值为75。在CMKY色彩空间中,他由13.33%青色,60.0%品红色,0.0%黄色和70.59%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#333333

  • R 25.5
  • G 11.8
  • B 29.4
  RGB 百分比
  • C 13.3
  • M 60.0
  • Y 0.0
  • K 70.6
  CMYK 百分比

#411e4b 颜色转换

#411e4b十进制的RGB值为R:65, G:30, B:75。 CMYK值为C:13.335, M:59.999, Y: 0.0, K: 70.588

RGB 65, 30, 75
百分比 25.49%, 11.76%, 29.41%
十六进制 411e4b
十进制 4267595
二进制 01000001,00011110,01001011
CMYK 13.335, 59.999, 0.0, 70.588
CMYK百分比 13%, 60%, 0%, 71%
CMY 0.745, 0.882, 0.706
CMY百分比 75%, 88%, 71%
HSL 286.67°, 42.86, 20.59
HSV (or HSB) 286.67°, 60.0, 29.41
XYZ 3.914, 2.561, 6.944
xyY 0.292, 0.191, 2.561
CIE-LAB 18.19, 25.292, -20.959
CIE-LUV 18.19, 11.839, -24.462
CIE-LCH/LCHab 18.19, 32.848, 320.352
CIE-LUV/LCHuv 18.19, 27.176, 295.825
Hunter-Lab 16.002, 15.66, -14.529
YIQ 45.595, 6.398, 21.4065
YUV 45.595, 14.47075, 17.02455
网页安全色 #333333
颜色名称

#411e4b 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#411e4b 相似颜色

相似颜色

#411e4b 色度/色彩

至黑
至白

#411e4b 色调

色调变化

#411e4b HTML/CSS代码

#411e4b 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #411e4b.

<span style="color:#411e4b;">文本</span>
#411e4b 背景颜色

此段背景颜色为 #411e4b.

<p style="background-color:#411e4b;">文本</p>
#411e4b 边框颜色

这个边框颜色为 #411e4b.

<div style="border:1px solid #411e4b;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#411e4b;}
.background {background-color:#411e4b;}
.border {border:1px solid #411e4b;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉