#42dc8b 颜色信息

在RGB颜色空间中,#42dc8b由25.88%红色,86.27%绿色和54.51%蓝色组成,十进制红色值为66,绿色值为220,蓝色值为139。在CMKY色彩空间中,他由70.0%青色,0.0%品红色,36.82%黄色和13.72%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#33cc99

  • R 25.9
  • G 86.3
  • B 54.5
  RGB 百分比
  • C 70.0
  • M 0.0
  • Y 36.8
  • K 13.7
  CMYK 百分比

#42dc8b 颜色转换

#42dc8b十进制的RGB值为R:66, G:220, B:139。 CMYK值为C:70.001, M:0.0, Y: 36.818, K: 13.725

RGB 66, 220, 139
百分比 25.88%, 86.27%, 54.51%
十六进制 42dc8b
十进制 4381835
二进制 01000010,11011100,10001011
CMYK 70.001, 0.0, 36.818, 13.725
CMYK百分比 70%, 0%, 37%, 14%
CMY 0.741, 0.137, 0.455
CMY百分比 74%, 14%, 45%
HSL 148.44°, 68.75, 56.08
HSV (or HSB) 148.44°, 70.0, 86.28
XYZ 32.498, 54.206, 33.175
xyY 0.271, 0.452, 54.206
CIE-LAB 78.582, -58.049, 28.492
CIE-LUV 78.582, -61.599, 48.882
CIE-LCH/LCHab 78.582, 64.665, 153.857
CIE-LUV/LCHuv 78.582, 78.637, 141.566
Hunter-Lab 73.624, -50.053, 24.821
YIQ 164.72, -65.7433, -57.7782
YUV 164.72, -12.65578, -86.60919
网页安全色 #33cc99
颜色名称

#42dc8b 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#42dc8b 相似颜色

相似颜色

#42dc8b 色度/色彩

至黑
至白

#42dc8b 色调

色调变化

#42dc8b HTML/CSS代码

#42dc8b 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #42dc8b.

<span style="color:#42dc8b;">文本</span>
#42dc8b 背景颜色

此段背景颜色为 #42dc8b.

<p style="background-color:#42dc8b;">文本</p>
#42dc8b 边框颜色

这个边框颜色为 #42dc8b.

<div style="border:1px solid #42dc8b;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#42dc8b;}
.background {background-color:#42dc8b;}
.border {border:1px solid #42dc8b;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉