#45b2e4 颜色信息

在RGB颜色空间中,#45b2e4由27.06%红色,69.8%绿色和89.41%蓝色组成,十进制红色值为69,绿色值为178,蓝色值为228。在CMKY色彩空间中,他由69.74%青色,21.93%品红色,0.0%黄色和10.59%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#3399cc

  • R 27.1
  • G 69.8
  • B 89.4
  RGB 百分比
  • C 69.7
  • M 21.9
  • Y 0.0
  • K 10.6
  CMYK 百分比

#45b2e4 颜色转换

#45b2e4十进制的RGB值为R:69, G:178, B:228。 CMYK值为C:69.737, M:21.93, Y: 0.0, K: 10.588

RGB 69, 178, 228
百分比 27.06%, 69.8%, 89.41%
十六进制 45b2e4
十进制 4567780
二进制 01000101,10110010,11100100
CMYK 69.737, 21.93, 0.0, 10.588
CMYK百分比 70%, 22%, 0%, 11%
CMY 0.729, 0.302, 0.106
CMY百分比 73%, 30%, 11%
HSL 198.87°, 74.65, 58.24
HSV (or HSB) 198.87°, 69.73700000000001, 89.41
XYZ 32.375, 38.705, 79.159
xyY 0.215, 0.258, 38.705
CIE-LAB 68.537, -15.195, -34.083
CIE-LUV 68.537, -40.597, -52.323
CIE-LCH/LCHab 68.537, 37.317, 245.971
CIE-LUV/LCHuv 68.537, 66.226, 232.193
Hunter-Lab 62.213, -15.985, -31.89
YIQ 151.109, -81.0181, -7.4935
YUV 151.109, 37.83895, -72.0355
网页安全色 #3399cc
颜色名称

#45b2e4 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#45b2e4 相似颜色

相似颜色

#45b2e4 色度/色彩

至黑
至白

#45b2e4 色调

色调变化

#45b2e4 HTML/CSS代码

#45b2e4 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #45b2e4.

<span style="color:#45b2e4;">文本</span>
#45b2e4 背景颜色

此段背景颜色为 #45b2e4.

<p style="background-color:#45b2e4;">文本</p>
#45b2e4 边框颜色

这个边框颜色为 #45b2e4.

<div style="border:1px solid #45b2e4;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#45b2e4;}
.background {background-color:#45b2e4;}
.border {border:1px solid #45b2e4;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉