#4b1b1a 颜色信息

在RGB颜色空间中,#4b1b1a由29.41%红色,10.59%绿色和10.2%蓝色组成,十进制红色值为75,绿色值为27,蓝色值为26。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,64.0%品红色,65.33%黄色和70.59%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#333333

  • R 29.4
  • G 10.6
  • B 10.2
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 64.0
  • Y 65.3
  • K 70.6
  CMYK 百分比

#4b1b1a 颜色转换

#4b1b1a十进制的RGB值为R:75, G:27, B:26。 CMYK值为C:0.0, M:64.001, Y: 65.334, K: 70.588

RGB 75, 27, 26
百分比 29.41%, 10.59%, 10.2%
十六进制 4b1b1a
十进制 4922138
二进制 01001011,00011011,00011010
CMYK 0.0, 64.001, 65.334, 70.588
CMYK百分比 0%, 64%, 65%, 71%
CMY 0.706, 0.894, 0.898
CMY百分比 71%, 89%, 90%
HSL 1.22°, 48.52, 19.8
HSV (or HSB) 1.22°, 65.333, 29.41
XYZ 3.48, 2.355, 1.248
xyY 0.491, 0.332, 2.355
CIE-LAB 17.248, 22.721, 12.225
CIE-LUV 17.248, 29.006, 6.674
CIE-LCH/LCHab 17.248, 25.801, 28.283
CIE-LUV/LCHuv 17.248, 29.764, 12.958
Hunter-Lab 15.345, 13.63, 5.918
YIQ 41.238, 28.9245, 9.8408
YUV 41.238, -7.49797, 29.62001
网页安全色 #333333
颜色名称

#4b1b1a 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#4b1b1a 相似颜色

相似颜色

#4b1b1a 色度/色彩

至黑
至白

#4b1b1a 色调

色调变化

#4b1b1a HTML/CSS代码

#4b1b1a 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #4b1b1a.

<span style="color:#4b1b1a;">文本</span>
#4b1b1a 背景颜色

此段背景颜色为 #4b1b1a.

<p style="background-color:#4b1b1a;">文本</p>
#4b1b1a 边框颜色

这个边框颜色为 #4b1b1a.

<div style="border:1px solid #4b1b1a;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#4b1b1a;}
.background {background-color:#4b1b1a;}
.border {border:1px solid #4b1b1a;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉