#4bdb8e 颜色信息

在RGB颜色空间中,#4bdb8e由29.41%红色,85.88%绿色和55.69%蓝色组成,十进制红色值为75,绿色值为219,蓝色值为142。在CMKY色彩空间中,他由65.75%青色,0.0%品红色,35.16%黄色和14.12%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#33cc99

  • R 29.4
  • G 85.9
  • B 55.7
  RGB 百分比
  • C 65.8
  • M 0.0
  • Y 35.2
  • K 14.1
  CMYK 百分比

#4bdb8e 颜色转换

#4bdb8e十进制的RGB值为R:75, G:219, B:142。 CMYK值为C:65.753, M:0.0, Y: 35.16, K: 14.118

RGB 75, 219, 142
百分比 29.41%, 85.88%, 55.69%
十六进制 4bdb8e
十进制 4971406
二进制 01001011,11011011,10001110
CMYK 65.753, 0.0, 35.16, 14.118
CMYK百分比 66%, 0%, 35%, 14%
CMY 0.706, 0.141, 0.443
CMY百分比 71%, 14%, 44%
HSL 147.92°, 66.67, 57.65
HSV (or HSB) 147.92°, 65.753, 85.88
XYZ 33.113, 54.109, 34.289
xyY 0.273, 0.445, 54.109
CIE-LAB 78.525, -55.612, 26.905
CIE-LUV 78.525, -59.273, 46.515
CIE-LCH/LCHab 78.525, 61.779, 154.182
CIE-LUV/LCHuv 78.525, 75.345, 141.877
Hunter-Lab 73.559, -48.374, 23.854
YIQ 167.166, -61.0695, -54.4184
YUV 167.166, -12.38309, -80.85923
网页安全色 #33cc99
颜色名称

#4bdb8e 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#4bdb8e 相似颜色

相似颜色

#4bdb8e 色度/色彩

至黑
至白

#4bdb8e 色调

色调变化

#4bdb8e HTML/CSS代码

#4bdb8e 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #4bdb8e.

<span style="color:#4bdb8e;">文本</span>
#4bdb8e 背景颜色

此段背景颜色为 #4bdb8e.

<p style="background-color:#4bdb8e;">文本</p>
#4bdb8e 边框颜色

这个边框颜色为 #4bdb8e.

<div style="border:1px solid #4bdb8e;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#4bdb8e;}
.background {background-color:#4bdb8e;}
.border {border:1px solid #4bdb8e;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉