#4d3bb4 颜色信息

在RGB颜色空间中,#4d3bb4由30.2%红色,23.14%绿色和70.59%蓝色组成,十进制红色值为77,绿色值为59,蓝色值为180。在CMKY色彩空间中,他由57.22%青色,67.22%品红色,0.0%黄色和29.41%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#6633cc

  • R 30.2
  • G 23.1
  • B 70.6
  RGB 百分比
  • C 57.2
  • M 67.2
  • Y 0.0
  • K 29.4
  CMYK 百分比

#4d3bb4 颜色转换

#4d3bb4十进制的RGB值为R:77, G:59, B:180。 CMYK值为C:57.222, M:67.222, Y: 0.0, K: 29.412

RGB 77, 59, 180
百分比 30.2%, 23.14%, 70.59%
十六进制 4d3bb4
十进制 5061556
二进制 01001101,00111011,10110100
CMYK 57.222, 67.222, 0.0, 29.412
CMYK百分比 57%, 67%, 0%, 29%
CMY 0.698, 0.769, 0.294
CMY百分比 70%, 77%, 29%
HSL 248.93°, 50.63, 46.86
HSV (or HSB) 248.93°, 67.22200000000001, 70.59
XYZ 12.861, 8.001, 44.044
xyY 0.198, 0.123, 8.001
CIE-LAB 33.984, 41.247, -61.733
CIE-LUV 33.984, -1.639, -86.865
CIE-LCH/LCHab 33.984, 74.245, 303.749
CIE-LUV/LCHuv 33.984, 86.881, 268.919
Hunter-Lab 28.285, 31.664, -72.523
YIQ 78.176, -28.1511, 41.4622
YUV 78.176, 50.10825, -1.03121
网页安全色 #6633cc
颜色名称

#4d3bb4 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#4d3bb4 相似颜色

相似颜色

#4d3bb4 色度/色彩

至黑
至白

#4d3bb4 色调

色调变化

#4d3bb4 HTML/CSS代码

#4d3bb4 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #4d3bb4.

<span style="color:#4d3bb4;">文本</span>
#4d3bb4 背景颜色

此段背景颜色为 #4d3bb4.

<p style="background-color:#4d3bb4;">文本</p>
#4d3bb4 边框颜色

这个边框颜色为 #4d3bb4.

<div style="border:1px solid #4d3bb4;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#4d3bb4;}
.background {background-color:#4d3bb4;}
.border {border:1px solid #4d3bb4;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉