#4da3e4 颜色信息

在RGB颜色空间中,#4da3e4由30.2%红色,63.92%绿色和89.41%蓝色组成,十进制红色值为77,绿色值为163,蓝色值为228。在CMKY色彩空间中,他由66.23%青色,28.51%品红色,0.0%黄色和10.59%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#6699cc

  • R 30.2
  • G 63.9
  • B 89.4
  RGB 百分比
  • C 66.2
  • M 28.5
  • Y 0.0
  • K 10.6
  CMYK 百分比

#4da3e4 颜色转换

#4da3e4十进制的RGB值为R:77, G:163, B:228。 CMYK值为C:66.228, M:28.508, Y: 0.0, K: 10.588

RGB 77, 163, 228
百分比 30.2%, 63.92%, 89.41%
十六进制 4da3e4
十进制 5088228
二进制 01001101,10100011,11100100
CMYK 66.228, 28.508, 0.0, 10.588
CMYK百分比 66%, 29%, 0%, 11%
CMY 0.698, 0.361, 0.106
CMY百分比 70%, 36%, 11%
HSL 205.83°, 73.66, 59.8
HSV (or HSB) 205.83°, 66.228, 89.41
XYZ 30.158, 33.371, 78.246
xyY 0.213, 0.235, 33.371
CIE-LAB 64.461, -5.784, -40.417
CIE-LUV 64.461, -33.727, -63.663
CIE-LCH/LCHab 64.461, 40.829, 261.856
CIE-LUV/LCHuv 64.461, 72.045, 242.086
Hunter-Lab 57.768, -7.907, -39.871
YIQ 144.696, -72.1319, 2.039
YUV 144.696, 40.99481, -59.39065
网页安全色 #6699cc
颜色名称

#4da3e4 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#4da3e4 相似颜色

相似颜色

#4da3e4 色度/色彩

至黑
至白

#4da3e4 色调

色调变化

#4da3e4 HTML/CSS代码

#4da3e4 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #4da3e4.

<span style="color:#4da3e4;">文本</span>
#4da3e4 背景颜色

此段背景颜色为 #4da3e4.

<p style="background-color:#4da3e4;">文本</p>
#4da3e4 边框颜色

这个边框颜色为 #4da3e4.

<div style="border:1px solid #4da3e4;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#4da3e4;}
.background {background-color:#4da3e4;}
.border {border:1px solid #4da3e4;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉