#4dbcc6 颜色信息

在RGB颜色空间中,#4dbcc6由30.2%红色,73.73%绿色和77.65%蓝色组成,十进制红色值为77,绿色值为188,蓝色值为198。在CMKY色彩空间中,他由61.11%青色,5.05%品红色,0.0%黄色和22.35%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#66cccc

  • R 30.2
  • G 73.7
  • B 77.6
  RGB 百分比
  • C 61.1
  • M 5.1
  • Y 0.0
  • K 22.4
  CMYK 百分比

#4dbcc6 颜色转换

#4dbcc6十进制的RGB值为R:77, G:188, B:198。 CMYK值为C:61.111, M:5.051, Y: 0.0, K: 22.353

RGB 77, 188, 198
百分比 30.2%, 73.73%, 77.65%
十六进制 4dbcc6
十进制 5094598
二进制 01001101,10111100,11000110
CMYK 61.111, 5.051, 0.0, 22.353
CMYK百分比 61%, 5%, 0%, 22%
CMY 0.698, 0.263, 0.224
CMY百分比 70%, 26%, 22%
HSL 184.96°, 51.49, 53.92
HSV (or HSB) 184.96°, 61.111000000000004, 77.65
XYZ 31.234, 41.619, 59.81
xyY 0.235, 0.314, 41.619
CIE-LAB 70.607, -28.27, -14.473
CIE-LUV 70.607, -44.249, -18.103
CIE-LCH/LCHab 70.607, 31.759, 207.11
CIE-LUV/LCHuv 70.607, 47.809, 202.25
Hunter-Lab 64.513, -26.476, -9.809
YIQ 155.951, -69.3579, -20.3645
YUV 155.951, 20.69331, -69.2651
网页安全色 #66cccc
颜色名称

#4dbcc6 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#4dbcc6 相似颜色

相似颜色

#4dbcc6 色度/色彩

至黑
至白

#4dbcc6 色调

色调变化

#4dbcc6 HTML/CSS代码

#4dbcc6 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #4dbcc6.

<span style="color:#4dbcc6;">文本</span>
#4dbcc6 背景颜色

此段背景颜色为 #4dbcc6.

<p style="background-color:#4dbcc6;">文本</p>
#4dbcc6 边框颜色

这个边框颜色为 #4dbcc6.

<div style="border:1px solid #4dbcc6;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#4dbcc6;}
.background {background-color:#4dbcc6;}
.border {border:1px solid #4dbcc6;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉