#5b756e 颜色信息

在RGB颜色空间中,#5b756e由35.69%红色,45.88%绿色和43.14%蓝色组成,十进制红色值为91,绿色值为117,蓝色值为110。在CMKY色彩空间中,他由22.22%青色,0.0%品红色,5.98%黄色和54.12%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#666666

  • R 35.7
  • G 45.9
  • B 43.1
  RGB 百分比
  • C 22.2
  • M 0.0
  • Y 6.0
  • K 54.1
  CMYK 百分比

#5b756e 颜色转换

#5b756e十进制的RGB值为R:91, G:117, B:110。 CMYK值为C:22.222, M:0.0, Y: 5.983, K: 54.118

RGB 91, 117, 110
百分比 35.69%, 45.88%, 43.14%
十六进制 5b756e
十进制 5993838
二进制 01011011,01110101,01101110
CMYK 22.222, 0.0, 5.983, 54.118
CMYK百分比 22%, 0%, 6%, 54%
CMY 0.643, 0.541, 0.569
CMY百分比 64%, 54%, 57%
HSL 163.85°, 12.5, 40.78
HSV (or HSB) 163.85°, 22.222, 45.88
XYZ 13.489, 16.072, 17.142
xyY 0.289, 0.344, 16.072
CIE-LAB 47.069, -11.04, 0.745
CIE-LUV 47.069, -13.16, 2.677
CIE-LCH/LCHab 47.069, 11.065, 176.139
CIE-LUV/LCHuv 47.069, 13.429, 168.502
Hunter-Lab 40.09, -10.096, 2.711
YIQ 108.428, -13.2443, -7.6774
YUV 108.428, 0.77455, -15.28993
网页安全色 #666666
颜色名称

#5b756e 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#5b756e 相似颜色

相似颜色

#5b756e 色度/色彩

至黑
至白

#5b756e 色调

色调变化

#5b756e HTML/CSS代码

#5b756e 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #5b756e.

<span style="color:#5b756e;">文本</span>
#5b756e 背景颜色

此段背景颜色为 #5b756e.

<p style="background-color:#5b756e;">文本</p>
#5b756e 边框颜色

这个边框颜色为 #5b756e.

<div style="border:1px solid #5b756e;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#5b756e;}
.background {background-color:#5b756e;}
.border {border:1px solid #5b756e;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉