#5b8e8d 颜色信息

在RGB颜色空间中,#5b8e8d由35.69%红色,55.69%绿色和55.29%蓝色组成,十进制红色值为91,绿色值为142,蓝色值为141。在CMKY色彩空间中,他由35.92%青色,0.0%品红色,0.7%黄色和44.31%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#669999

  • R 35.7
  • G 55.7
  • B 55.3
  RGB 百分比
  • C 35.9
  • M 0.0
  • Y 0.7
  • K 44.3
  CMYK 百分比

#5b8e8d 颜色转换

#5b8e8d十进制的RGB值为R:91, G:142, B:141。 CMYK值为C:35.916, M:0.0, Y: 0.704, K: 44.314

RGB 91, 142, 141
百分比 35.69%, 55.69%, 55.29%
十六进制 5b8e8d
十进制 6000269
二进制 01011011,10001110,10001101
CMYK 35.916, 0.0, 0.704, 44.314
CMYK百分比 36%, 0%, 1%, 44%
CMY 0.643, 0.443, 0.447
CMY百分比 64%, 44%, 45%
HSL 178.82°, 21.89, 45.69
HSV (or HSB) 178.82°, 35.915, 55.69
XYZ 18.794, 23.492, 28.742
xyY 0.265, 0.331, 23.492
CIE-LAB 55.576, -17.224, -4.89
CIE-LUV 55.576, -24.194, -4.405
CIE-LCH/LCHab 55.576, 17.905, 195.85
CIE-LUV/LCHuv 55.576, 24.592, 190.318
Hunter-Lab 48.469, -15.607, -1.231
YIQ 126.637, -30.0696, -11.0977
YUV 126.637, 7.06905, -31.26499
网页安全色 #669999
颜色名称

#5b8e8d 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#5b8e8d 相似颜色

相似颜色

#5b8e8d 色度/色彩

至黑
至白

#5b8e8d 色调

色调变化

#5b8e8d HTML/CSS代码

#5b8e8d 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #5b8e8d.

<span style="color:#5b8e8d;">文本</span>
#5b8e8d 背景颜色

此段背景颜色为 #5b8e8d.

<p style="background-color:#5b8e8d;">文本</p>
#5b8e8d 边框颜色

这个边框颜色为 #5b8e8d.

<div style="border:1px solid #5b8e8d;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#5b8e8d;}
.background {background-color:#5b8e8d;}
.border {border:1px solid #5b8e8d;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉