#5bdc7a 颜色信息

在RGB颜色空间中,#5bdc7a由35.69%红色,86.27%绿色和47.84%蓝色组成,十进制红色值为91,绿色值为220,蓝色值为122。在CMKY色彩空间中,他由58.64%青色,0.0%品红色,44.55%黄色和13.72%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#66cc66

  • R 35.7
  • G 86.3
  • B 47.8
  RGB 百分比
  • C 58.6
  • M 0.0
  • Y 44.5
  • K 13.7
  CMYK 百分比

#5bdc7a 颜色转换

#5bdc7a十进制的RGB值为R:91, G:220, B:122。 CMYK值为C:58.637, M:0.0, Y: 44.546, K: 13.725

RGB 91, 220, 122
百分比 35.69%, 86.27%, 47.84%
十六进制 5bdc7a
十进制 6020218
二进制 01011011,11011100,01111010
CMYK 58.637, 0.0, 44.546, 13.725
CMYK百分比 59%, 0%, 45%, 14%
CMY 0.643, 0.137, 0.522
CMY百分比 64%, 14%, 52%
HSL 134.42°, 64.82, 60.98
HSV (or HSB) 134.42°, 58.635999999999996, 86.28
XYZ 33.418, 54.813, 27.23
xyY 0.289, 0.475, 54.813
CIE-LAB 78.934, -56.296, 37.672
CIE-LUV 78.934, -56.668, 59.495
CIE-LCH/LCHab 78.934, 67.738, 146.21
CIE-LUV/LCHuv 78.934, 82.164, 133.606
Hunter-Lab 74.036, -48.991, 30.018
YIQ 170.257, -45.3837, -57.7811
YUV 170.257, -23.74603, -69.53402
网页安全色 #66cc66
颜色名称

#5bdc7a 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#5bdc7a 相似颜色

相似颜色

#5bdc7a 色度/色彩

至黑
至白

#5bdc7a 色调

色调变化

#5bdc7a HTML/CSS代码

#5bdc7a 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #5bdc7a.

<span style="color:#5bdc7a;">文本</span>
#5bdc7a 背景颜色

此段背景颜色为 #5bdc7a.

<p style="background-color:#5bdc7a;">文本</p>
#5bdc7a 边框颜色

这个边框颜色为 #5bdc7a.

<div style="border:1px solid #5bdc7a;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#5bdc7a;}
.background {background-color:#5bdc7a;}
.border {border:1px solid #5bdc7a;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉