#5cd9b3 颜色信息

在RGB颜色空间中,#5cd9b3由36.08%红色,85.1%绿色和70.2%蓝色组成,十进制红色值为92,绿色值为217,蓝色值为179。在CMKY色彩空间中,他由57.6%青色,0.0%品红色,17.51%黄色和14.9%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#66cccc

  • R 36.1
  • G 85.1
  • B 70.2
  RGB 百分比
  • C 57.6
  • M 0.0
  • Y 17.5
  • K 14.9
  CMYK 百分比

#5cd9b3 颜色转换

#5cd9b3十进制的RGB值为R:92, G:217, B:179。 CMYK值为C:57.604, M:0.0, Y: 17.512, K: 14.902

RGB 92, 217, 179
百分比 36.08%, 85.1%, 70.2%
十六进制 5cd9b3
十进制 6085043
二进制 01011100,11011001,10110011
CMYK 57.604, 0.0, 17.512, 14.902
CMYK百分比 58%, 0%, 18%, 15%
CMY 0.639, 0.149, 0.298
CMY百分比 64%, 15%, 30%
HSL 161.76°, 62.19, 60.59
HSV (or HSB) 161.76°, 57.604, 85.1
XYZ 37.36, 55.153, 51.322
xyY 0.26, 0.383, 55.153
CIE-LAB 79.129, -43.776, 8.367
CIE-LUV 79.129, -52.596, 19.51
CIE-LCH/LCHab 79.129, 44.568, 169.179
CIE-LUV/LCHuv 79.129, 56.098, 159.648
Hunter-Lab 74.265, -40.166, 11.012
YIQ 175.293, -62.2781, -38.2631
YUV 175.293, 1.82542, -73.07462
网页安全色 #66cccc
颜色名称

#5cd9b3 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#5cd9b3 相似颜色

相似颜色

#5cd9b3 色度/色彩

至黑
至白

#5cd9b3 色调

色调变化

#5cd9b3 HTML/CSS代码

#5cd9b3 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #5cd9b3.

<span style="color:#5cd9b3;">文本</span>
#5cd9b3 背景颜色

此段背景颜色为 #5cd9b3.

<p style="background-color:#5cd9b3;">文本</p>
#5cd9b3 边框颜色

这个边框颜色为 #5cd9b3.

<div style="border:1px solid #5cd9b3;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#5cd9b3;}
.background {background-color:#5cd9b3;}
.border {border:1px solid #5cd9b3;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉