#5d1e3b 颜色信息

在RGB颜色空间中,#5d1e3b由36.47%红色,11.76%绿色和23.14%蓝色组成,十进制红色值为93,绿色值为30,蓝色值为59。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,67.74%品红色,36.56%黄色和63.53%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#663333

  • R 36.5
  • G 11.8
  • B 23.1
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 67.7
  • Y 36.6
  • K 63.5
  CMYK 百分比

#5d1e3b 颜色转换

#5d1e3b十进制的RGB值为R:93, G:30, B:59。 CMYK值为C:0.0, M:67.741, Y: 36.561, K: 63.529

RGB 93, 30, 59
百分比 36.47%, 11.76%, 23.14%
十六进制 5d1e3b
十进制 6102587
二进制 01011101,00011110,00111011
CMYK 0.0, 67.741, 36.561, 63.529
CMYK百分比 0%, 68%, 37%, 64%
CMY 0.635, 0.882, 0.769
CMY百分比 64%, 88%, 77%
HSL 332.38°, 51.22, 24.12
HSV (or HSB) 332.38°, 67.742, 36.47
XYZ 5.768, 3.572, 4.523
xyY 0.416, 0.258, 3.572
CIE-LAB 22.203, 31.819, -3.399
CIE-LUV 22.203, 34.225, -7.924
CIE-LCH/LCHab 22.203, 32, 353.903
CIE-LUV/LCHuv 22.203, 35.13, 346.965
Hunter-Lab 18.9, 21.402, -0.96
YIQ 52.143, 28.224, 22.3493
YUV 52.143, 3.37511, 35.84471
网页安全色 #663333
颜色名称

#5d1e3b 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#5d1e3b 相似颜色

相似颜色

#5d1e3b 色度/色彩

至黑
至白

#5d1e3b 色调

色调变化

#5d1e3b HTML/CSS代码

#5d1e3b 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #5d1e3b.

<span style="color:#5d1e3b;">文本</span>
#5d1e3b 背景颜色

此段背景颜色为 #5d1e3b.

<p style="background-color:#5d1e3b;">文本</p>
#5d1e3b 边框颜色

这个边框颜色为 #5d1e3b.

<div style="border:1px solid #5d1e3b;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#5d1e3b;}
.background {background-color:#5d1e3b;}
.border {border:1px solid #5d1e3b;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉