#5d66cd 颜色信息

在RGB颜色空间中,#5d66cd由36.47%红色,40.0%绿色和80.39%蓝色组成,十进制红色值为93,绿色值为102,蓝色值为205。在CMKY色彩空间中,他由54.63%青色,50.24%品红色,0.0%黄色和19.61%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#6666cc

  • R 36.5
  • G 40.0
  • B 80.4
  RGB 百分比
  • C 54.6
  • M 50.2
  • Y 0.0
  • K 19.6
  CMYK 百分比

#5d66cd 颜色转换

#5d66cd十进制的RGB值为R:93, G:102, B:205。 CMYK值为C:54.634, M:50.244, Y: 0.0, K: 19.608

RGB 93, 102, 205
百分比 36.47%, 40.0%, 80.39%
十六进制 5d66cd
十进制 6121165
二进制 01011101,01100110,11001101
CMYK 54.634, 50.244, 0.0, 19.608
CMYK百分比 55%, 50%, 0%, 20%
CMY 0.635, 0.6, 0.196
CMY百分比 64%, 60%, 20%
HSL 235.18°, 52.83, 58.43
HSV (or HSB) 235.18°, 54.63400000000001, 80.39
XYZ 20.283, 16.237, 59.819
xyY 0.211, 0.169, 16.237
CIE-LAB 47.284, 26.016, -54.694
CIE-LUV 47.284, -9.11, -85.249
CIE-LCH/LCHab 47.284, 60.566, 295.439
CIE-LUV/LCHuv 47.284, 85.734, 263.9
Hunter-Lab 40.295, 19.333, -59.812
YIQ 111.051, -38.457, 30.1501
YUV 111.051, 46.23319, -15.83603
网页安全色 #6666cc
颜色名称

#5d66cd 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#5d66cd 相似颜色

相似颜色

#5d66cd 色度/色彩

至黑
至白

#5d66cd 色调

色调变化

#5d66cd HTML/CSS代码

#5d66cd 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #5d66cd.

<span style="color:#5d66cd;">文本</span>
#5d66cd 背景颜色

此段背景颜色为 #5d66cd.

<p style="background-color:#5d66cd;">文本</p>
#5d66cd 边框颜色

这个边框颜色为 #5d66cd.

<div style="border:1px solid #5d66cd;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#5d66cd;}
.background {background-color:#5d66cd;}
.border {border:1px solid #5d66cd;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉