#5d9f2d 颜色信息

在RGB颜色空间中,#5d9f2d由36.47%红色,62.35%绿色和17.65%蓝色组成,十进制红色值为93,绿色值为159,蓝色值为45。在CMKY色彩空间中,他由41.51%青色,0.0%品红色,71.7%黄色和37.65%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#669933

  • R 36.5
  • G 62.4
  • B 17.6
  RGB 百分比
  • C 41.5
  • M 0.0
  • Y 71.7
  • K 37.6
  CMYK 百分比

#5d9f2d 颜色转换

#5d9f2d十进制的RGB值为R:93, G:159, B:45。 CMYK值为C:41.509, M:0.0, Y: 71.698, K: 37.647

RGB 93, 159, 45
百分比 36.47%, 62.35%, 17.65%
十六进制 5d9f2d
十进制 6135597
二进制 01011101,10011111,00101101
CMYK 41.509, 0.0, 71.698, 37.647
CMYK百分比 42%, 0%, 72%, 38%
CMY 0.635, 0.376, 0.824
CMY百分比 64%, 38%, 82%
HSL 94.74°, 55.88, 40.0
HSV (or HSB) 94.74°, 71.698, 62.35
XYZ 17.385, 27.312, 6.838
xyY 0.337, 0.53, 27.312
CIE-LAB 59.262, -40.579, 50.264
CIE-LUV 59.262, -32.717, 62.293
CIE-LCH/LCHab 59.262, 64.6, 128.914
CIE-LUV/LCHuv 59.262, 70.362, 117.709
Hunter-Lab 52.261, -32.076, 28.825
YIQ 126.27, -2.7012, -49.4358
YUV 126.27, -39.99183, -29.18886
网页安全色 #669933
颜色名称

#5d9f2d 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#5d9f2d 相似颜色

相似颜色

#5d9f2d 色度/色彩

至黑
至白

#5d9f2d 色调

色调变化

#5d9f2d HTML/CSS代码

#5d9f2d 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #5d9f2d.

<span style="color:#5d9f2d;">文本</span>
#5d9f2d 背景颜色

此段背景颜色为 #5d9f2d.

<p style="background-color:#5d9f2d;">文本</p>
#5d9f2d 边框颜色

这个边框颜色为 #5d9f2d.

<div style="border:1px solid #5d9f2d;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#5d9f2d;}
.background {background-color:#5d9f2d;}
.border {border:1px solid #5d9f2d;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉