#5dc29b 颜色信息

在RGB颜色空间中,#5dc29b由36.47%红色,76.08%绿色和60.78%蓝色组成,十进制红色值为93,绿色值为194,蓝色值为155。在CMKY色彩空间中,他由52.06%青色,0.0%品红色,20.1%黄色和23.92%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#66cc99

  • R 36.5
  • G 76.1
  • B 60.8
  RGB 百分比
  • C 52.1
  • M 0.0
  • Y 20.1
  • K 23.9
  CMYK 百分比

#5dc29b 颜色转换

#5dc29b十进制的RGB值为R:93, G:194, B:155。 CMYK值为C:52.061, M:0.0, Y: 20.103, K: 23.922

RGB 93, 194, 155
百分比 36.47%, 76.08%, 60.78%
十六进制 5dc29b
十进制 6144667
二进制 01011101,11000010,10011011
CMYK 52.061, 0.0, 20.103, 23.922
CMYK百分比 52%, 0%, 20%, 24%
CMY 0.635, 0.239, 0.392
CMY百分比 64%, 24%, 39%
HSL 156.83°, 45.29, 56.27
HSV (or HSB) 156.83°, 52.062, 76.08
XYZ 29.72, 43.275, 37.795
xyY 0.268, 0.391, 43.275
CIE-LAB 71.741, -38.824, 10.72
CIE-LUV 71.741, -44.562, 21.713
CIE-LCH/LCHab 71.741, 40.276, 164.564
CIE-LUV/LCHuv 71.741, 49.571, 154.022
Hunter-Lab 65.784, -34.478, 11.984
YIQ 159.355, -47.6552, -33.4983
YUV 159.355, -2.14193, -58.21461
网页安全色 #66cc99
颜色名称

#5dc29b 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#5dc29b 相似颜色

相似颜色

#5dc29b 色度/色彩

至黑
至白

#5dc29b 色调

色调变化

#5dc29b HTML/CSS代码

#5dc29b 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #5dc29b.

<span style="color:#5dc29b;">文本</span>
#5dc29b 背景颜色

此段背景颜色为 #5dc29b.

<p style="background-color:#5dc29b;">文本</p>
#5dc29b 边框颜色

这个边框颜色为 #5dc29b.

<div style="border:1px solid #5dc29b;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#5dc29b;}
.background {background-color:#5dc29b;}
.border {border:1px solid #5dc29b;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉