#5e182b 颜色信息

在RGB颜色空间中,#5e182b由36.86%红色,9.41%绿色和16.86%蓝色组成,十进制红色值为94,绿色值为24,蓝色值为43。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,74.47%品红色,54.25%黄色和63.14%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#660033

  • R 36.9
  • G 9.4
  • B 16.9
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 74.5
  • Y 54.3
  • K 63.1
  CMYK 百分比

#5e182b 颜色转换

#5e182b十进制的RGB值为R:94, G:24, B:43。 CMYK值为C:0.0, M:74.468, Y: 54.255, K: 63.137

RGB 94, 24, 43
百分比 36.86%, 9.41%, 16.86%
十六进制 5e182b
十进制 6166571
二进制 01011110,00011000,00101011
CMYK 0.0, 74.468, 54.255, 63.137
CMYK百分比 0%, 74%, 54%, 63%
CMY 0.631, 0.906, 0.831
CMY百分比 63%, 91%, 83%
HSL 343.71°, 59.32, 23.14
HSV (or HSB) 343.71°, 74.468, 36.86
XYZ 5.379, 3.208, 2.621
xyY 0.48, 0.286, 3.208
CIE-LAB 20.858, 33.094, 5.799
CIE-LUV 20.858, 41.432, 0.589
CIE-LCH/LCHab 20.858, 33.598, 9.938
CIE-LUV/LCHuv 20.858, 41.436, 0.815
Hunter-Lab 17.911, 22.263, 3.86
YIQ 47.096, 35.6083, 20.7178
YUV 47.096, -2.01486, 41.14981
网页安全色 #660033
颜色名称

#5e182b 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#5e182b 相似颜色

相似颜色

#5e182b 色度/色彩

至黑
至白

#5e182b 色调

色调变化

#5e182b HTML/CSS代码

#5e182b 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #5e182b.

<span style="color:#5e182b;">文本</span>
#5e182b 背景颜色

此段背景颜色为 #5e182b.

<p style="background-color:#5e182b;">文本</p>
#5e182b 边框颜色

这个边框颜色为 #5e182b.

<div style="border:1px solid #5e182b;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#5e182b;}
.background {background-color:#5e182b;}
.border {border:1px solid #5e182b;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉