#5e4d5e 颜色信息

在RGB颜色空间中,#5e4d5e由36.86%红色,30.2%绿色和36.86%蓝色组成,十进制红色值为94,绿色值为77,蓝色值为94。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,18.09%品红色,0.0%黄色和63.14%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#666666

  • R 36.9
  • G 30.2
  • B 36.9
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 18.1
  • Y 0.0
  • K 63.1
  CMYK 百分比

#5e4d5e 颜色转换

#5e4d5e十进制的RGB值为R:94, G:77, B:94。 CMYK值为C:0.0, M:18.086, Y: 0.0, K: 63.137

RGB 94, 77, 94
百分比 36.86%, 30.2%, 36.86%
十六进制 5e4d5e
十进制 6180190
二进制 01011110,01001101,01011110
CMYK 0.0, 18.086, 0.0, 63.137
CMYK百分比 0%, 18%, 0%, 63%
CMY 0.631, 0.698, 0.631
CMY百分比 63%, 70%, 63%
HSL 300.0°, 9.94, 33.53
HSV (or HSB) 300.0°, 18.085, 36.86
XYZ 9.29, 8.496, 11.74
xyY 0.315, 0.288, 8.496
CIE-LAB 34.995, 10.515, -7.269
CIE-LUV 34.995, 8.315, -10.759
CIE-LCH/LCHab 34.995, 12.783, 325.344
CIE-LUV/LCHuv 34.995, 13.598, 307.699
Hunter-Lab 29.147, 5.885, -3.477
YIQ 84.021, 4.6682, 8.8859
YUV 84.021, 4.91156, 8.75483
网页安全色 #666666
颜色名称

#5e4d5e 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#5e4d5e 相似颜色

相似颜色

#5e4d5e 色度/色彩

至黑
至白

#5e4d5e 色调

色调变化

#5e4d5e HTML/CSS代码

#5e4d5e 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #5e4d5e.

<span style="color:#5e4d5e;">文本</span>
#5e4d5e 背景颜色

此段背景颜色为 #5e4d5e.

<p style="background-color:#5e4d5e;">文本</p>
#5e4d5e 边框颜色

这个边框颜色为 #5e4d5e.

<div style="border:1px solid #5e4d5e;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#5e4d5e;}
.background {background-color:#5e4d5e;}
.border {border:1px solid #5e4d5e;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉