#601e4b 颜色信息

在RGB颜色空间中,#601e4b由37.65%红色,11.76%绿色和29.41%蓝色组成,十进制红色值为96,绿色值为30,蓝色值为75。在CMKY色彩空间中,他由0.0%青色,68.75%品红色,21.87%黄色和62.35%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#663333

  • R 37.6
  • G 11.8
  • B 29.4
  RGB 百分比
  • C 0.0
  • M 68.7
  • Y 21.9
  • K 62.4
  CMYK 百分比

#601e4b 颜色转换

#601e4b十进制的RGB值为R:96, G:30, B:75。 CMYK值为C:0.0, M:68.749, Y: 21.874, K: 62.353

RGB 96, 30, 75
百分比 37.65%, 11.76%, 29.41%
十六进制 601e4b
十进制 6299211
二进制 01100000,00011110,01001011
CMYK 0.0, 68.749, 21.874, 62.353
CMYK百分比 0%, 69%, 22%, 62%
CMY 0.624, 0.882, 0.706
CMY百分比 62%, 88%, 71%
HSL 319.09°, 52.38, 24.71
HSV (or HSB) 319.09°, 68.75, 37.65
XYZ 6.558, 3.924, 7.068
xyY 0.374, 0.224, 3.924
CIE-LAB 23.418, 35.172, -12.418
CIE-LUV 23.418, 31.967, -18.462
CIE-LCH/LCHab 23.418, 37.299, 340.554
CIE-LUV/LCHuv 23.418, 36.915, 329.992
Hunter-Lab 19.809, 24.432, -7.29
YIQ 54.864, 24.8709, 27.963
YUV 54.864, 9.90972, 36.08955
网页安全色 #663333
颜色名称

#601e4b 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#601e4b 相似颜色

相似颜色

#601e4b 色度/色彩

至黑
至白

#601e4b 色调

色调变化

#601e4b HTML/CSS代码

#601e4b 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #601e4b.

<span style="color:#601e4b;">文本</span>
#601e4b 背景颜色

此段背景颜色为 #601e4b.

<p style="background-color:#601e4b;">文本</p>
#601e4b 边框颜色

这个边框颜色为 #601e4b.

<div style="border:1px solid #601e4b;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#601e4b;}
.background {background-color:#601e4b;}
.border {border:1px solid #601e4b;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉