#615b6e 颜色信息

在RGB颜色空间中,#615b6e由38.04%红色,35.69%绿色和43.14%蓝色组成,十进制红色值为97,绿色值为91,蓝色值为110。在CMKY色彩空间中,他由11.82%青色,17.27%品红色,0.0%黄色和56.86%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#666666

  • R 38.0
  • G 35.7
  • B 43.1
  RGB 百分比
  • C 11.8
  • M 17.3
  • Y 0.0
  • K 56.9
  CMYK 百分比

#615b6e 颜色转换

#615b6e十进制的RGB值为R:97, G:91, B:110。 CMYK值为C:11.818, M:17.273, Y: 0.0, K: 56.863

RGB 97, 91, 110
百分比 38.04%, 35.69%, 43.14%
十六进制 615b6e
十进制 6380398
二进制 01100001,01011011,01101110
CMYK 11.818, 17.273, 0.0, 56.863
CMYK百分比 12%, 17%, 0%, 57%
CMY 0.62, 0.643, 0.569
CMY百分比 62%, 64%, 57%
HSL 258.95°, 9.45, 39.41
HSV (or HSB) 258.95°, 17.273, 43.14
XYZ 11.485, 11.149, 16.298
xyY 0.295, 0.286, 11.149
CIE-LAB 39.831, 6.54, -9.931
CIE-LUV 39.831, 2.064, -14.236
CIE-LCH/LCHab 39.831, 11.891, 303.368
CIE-LUV/LCHuv 39.831, 14.385, 278.249
Hunter-Lab 33.391, 2.962, -5.566
YIQ 94.96, -2.5293, 7.1818
YUV 94.96, 7.40213, 1.78981
网页安全色 #666666
颜色名称

#615b6e 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#615b6e 相似颜色

相似颜色

#615b6e 色度/色彩

至黑
至白

#615b6e 色调

色调变化

#615b6e HTML/CSS代码

#615b6e 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #615b6e.

<span style="color:#615b6e;">文本</span>
#615b6e 背景颜色

此段背景颜色为 #615b6e.

<p style="background-color:#615b6e;">文本</p>
#615b6e 边框颜色

这个边框颜色为 #615b6e.

<div style="border:1px solid #615b6e;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#615b6e;}
.background {background-color:#615b6e;}
.border {border:1px solid #615b6e;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉