#62bdcb 颜色信息

在RGB颜色空间中,#62bdcb由38.43%红色,74.12%绿色和79.61%蓝色组成,十进制红色值为98,绿色值为189,蓝色值为203。在CMKY色彩空间中,他由51.72%青色,6.9%品红色,0.0%黄色和20.39%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#66cccc

  • R 38.4
  • G 74.1
  • B 79.6
  RGB 百分比
  • C 51.7
  • M 6.9
  • Y 0.0
  • K 20.4
  CMYK 百分比

#62bdcb 颜色转换

#62bdcb十进制的RGB值为R:98, G:189, B:203。 CMYK值为C:51.725, M:6.896, Y: 0.0, K: 20.392

RGB 98, 189, 203
百分比 38.43%, 74.12%, 79.61%
十六进制 62bdcb
十进制 6471115
二进制 01100010,10111101,11001011
CMYK 51.725, 6.896, 0.0, 20.392
CMYK百分比 52%, 7%, 0%, 20%
CMY 0.616, 0.259, 0.204
CMY百分比 62%, 26%, 20%
HSL 188.0°, 50.24, 59.02
HSV (or HSB) 188.0°, 51.724000000000004, 79.61
XYZ 34.011, 43.301, 63.062
xyY 0.242, 0.308, 43.301
CIE-LAB 71.759, -23.297, -15.403
CIE-LUV 71.759, -39.138, -20.324
CIE-LCH/LCHab 71.759, 27.929, 213.471
CIE-LUV/LCHuv 71.759, 44.1, 207.442
Hunter-Lab 65.804, -22.898, -10.757
YIQ 163.387, -58.7251, -14.8897
YUV 163.387, 19.49472, -57.36514
网页安全色 #66cccc
颜色名称

#62bdcb 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#62bdcb 相似颜色

相似颜色

#62bdcb 色度/色彩

至黑
至白

#62bdcb 色调

色调变化

#62bdcb HTML/CSS代码

#62bdcb 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #62bdcb.

<span style="color:#62bdcb;">文本</span>
#62bdcb 背景颜色

此段背景颜色为 #62bdcb.

<p style="background-color:#62bdcb;">文本</p>
#62bdcb 边框颜色

这个边框颜色为 #62bdcb.

<div style="border:1px solid #62bdcb;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#62bdcb;}
.background {background-color:#62bdcb;}
.border {border:1px solid #62bdcb;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉