#64b1e0 颜色信息

在RGB颜色空间中,#64b1e0由39.22%红色,69.41%绿色和87.84%蓝色组成,十进制红色值为100,绿色值为177,蓝色值为224。在CMKY色彩空间中,他由55.36%青色,20.98%品红色,0.0%黄色和12.16%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#6699cc

  • R 39.2
  • G 69.4
  • B 87.8
  RGB 百分比
  • C 55.4
  • M 21.0
  • Y 0.0
  • K 12.2
  CMYK 百分比

#64b1e0 颜色转换

#64b1e0十进制的RGB值为R:100, G:177, B:224。 CMYK值为C:55.357, M:20.982, Y: 0.0, K: 12.157

RGB 100, 177, 224
百分比 39.22%, 69.41%, 87.84%
十六进制 64b1e0
十进制 6599136
二进制 01100100,10110001,11100000
CMYK 55.357, 20.982, 0.0, 12.157
CMYK百分比 55%, 21%, 0%, 12%
CMY 0.608, 0.306, 0.122
CMY百分比 61%, 31%, 12%
HSL 202.74°, 66.67, 63.53
HSV (or HSB) 202.74°, 55.357, 87.84
XYZ 34.429, 39.533, 76.333
xyY 0.229, 0.263, 39.533
CIE-LAB 69.136, -10.542, -30.884
CIE-LUV 69.136, -33.288, -47.535
CIE-LCH/LCHab 69.136, 32.634, 251.152
CIE-LUV/LCHuv 69.136, 58.032, 234.997
Hunter-Lab 62.875, -12.29, -27.968
YIQ 159.335, -60.9854, -1.6591
YUV 159.335, 31.82278, -52.05547
网页安全色 #6699cc
颜色名称

#64b1e0 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#64b1e0 相似颜色

相似颜色

#64b1e0 色度/色彩

至黑
至白

#64b1e0 色调

色调变化

#64b1e0 HTML/CSS代码

#64b1e0 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #64b1e0.

<span style="color:#64b1e0;">文本</span>
#64b1e0 背景颜色

此段背景颜色为 #64b1e0.

<p style="background-color:#64b1e0;">文本</p>
#64b1e0 边框颜色

这个边框颜色为 #64b1e0.

<div style="border:1px solid #64b1e0;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#64b1e0;}
.background {background-color:#64b1e0;}
.border {border:1px solid #64b1e0;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉