#66cccc 颜色信息

在RGB颜色空间中,#66cccc由40.0%红色,80.0%绿色和80.0%蓝色组成,十进制红色值为102,绿色值为204,蓝色值为204。在CMKY色彩空间中,他由50.0%青色,0.0%品红色,0.0%黄色和20.0%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#66cccc

  • R40.0
  • G80.0
  • B80.0
  RGB 百分比
  • C50.0
  • M0.0
  • Y0.0
  • K20.0
  CMYK 百分比

#66cccc 颜色转换

#66cccc十进制的RGB值为R:102, G:204, B:204。 CMYK值为C:50.0, M:0.0, Y: 0.0, K: 20.0

RGB102, 204, 204
百分比40.0%, 80.0%, 80.0%
十六进制66cccc
十进制6737100
二进制01100110,11001100,11001100
CMYK50.0, 0.0, 0.0, 20.0
CMYK百分比50%, 0%, 0%, 20%
CMY0.6, 0.2, 0.2
CMY百分比60%, 20%, 20%
HSL180.0°, 50.0, 60.0
HSV (or HSB)180.0°, 50.0, 80.0
XYZ37.968, 50.367, 64.844
xyY0.248, 0.329, 50.367
CIE-LAB76.294, -29.58, -9.14
CIE-LUV76.294, -43.763, -9.452
CIE-LCH/LCHab76.294, 30.96, 197.17
CIE-LUV/LCHuv76.294, 44.772, 192.187
Hunter-Lab70.97, -28.702, -4.494
YIQ173.502, -60.7818, -21.573
YUV173.502, 15.0093, -62.73
网页安全色#66cccc
颜色名称

#66cccc 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#66cccc 相似颜色

相似颜色

#66cccc 色度/色彩

至黑
至白

#66cccc 色调

色调变化

#66cccc HTML/CSS代码

#66cccc 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #66cccc.

<span style="color:#66cccc;">文本</span>
#66cccc 背景颜色

此段背景颜色为 #66cccc.

<p style="background-color:#66cccc;">文本</p>
#66cccc 边框颜色

这个边框颜色为 #66cccc.

<div style="border:1px solid #66cccc;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#66cccc;}
.background {background-color:#66cccc;}
.border {border:1px solid #66cccc;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉