#66cd4d 颜色信息

在RGB颜色空间中,#66cd4d由40.0%红色,80.39%绿色和30.2%蓝色组成,十进制红色值为102,绿色值为205,蓝色值为77。在CMKY色彩空间中,他由50.24%青色,0.0%品红色,62.44%黄色和19.61%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#66cc66

  • R 40.0
  • G 80.4
  • B 30.2
  RGB 百分比
  • C 50.2
  • M 0.0
  • Y 62.4
  • K 19.6
  CMYK 百分比

#66cd4d 颜色转换

#66cd4d十进制的RGB值为R:102, G:205, B:77。 CMYK值为C:50.244, M:0.0, Y: 62.439, K: 19.608

RGB 102, 205, 77
百分比 40.0%, 80.39%, 30.2%
十六进制 66cd4d
十进制 6737229
二进制 01100110,11001101,01001101
CMYK 50.244, 0.0, 62.439, 19.608
CMYK百分比 50%, 0%, 62%, 20%
CMY 0.6, 0.196, 0.698
CMY百分比 60%, 20%, 70%
HSL 108.28°, 56.14, 55.29
HSV (or HSB) 108.28°, 62.439, 80.39
XYZ 28.649, 47.021, 14.587
xyY 0.317, 0.521, 47.021
CIE-LAB 74.203, -53.564, 53.186
CIE-LUV 74.203, -48.707, 73.121
CIE-LCH/LCHab 74.203, 75.484, 135.203
CIE-LUV/LCHuv 74.203, 87.858, 123.668
Hunter-Lab 68.572, -45.425, 35.388
YIQ 159.611, -20.2513, -61.6181
YUV 159.611, -40.65156, -50.54372
网页安全色 #66cc66
颜色名称

#66cd4d 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#66cd4d 相似颜色

相似颜色

#66cd4d 色度/色彩

至黑
至白

#66cd4d 色调

色调变化

#66cd4d HTML/CSS代码

#66cd4d 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #66cd4d.

<span style="color:#66cd4d;">文本</span>
#66cd4d 背景颜色

此段背景颜色为 #66cd4d.

<p style="background-color:#66cd4d;">文本</p>
#66cd4d 边框颜色

这个边框颜色为 #66cd4d.

<div style="border:1px solid #66cd4d;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#66cd4d;}
.background {background-color:#66cd4d;}
.border {border:1px solid #66cd4d;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉