#69b2dc 颜色信息

在RGB颜色空间中,#69b2dc由41.18%红色,69.8%绿色和86.27%蓝色组成,十进制红色值为105,绿色值为178,蓝色值为220。在CMKY色彩空间中,他由52.27%青色,19.09%品红色,0.0%黄色和13.72%黑色组成。最接近的网页安全颜色是:#6699cc

  • R 41.2
  • G 69.8
  • B 86.3
  RGB 百分比
  • C 52.3
  • M 19.1
  • Y 0.0
  • K 13.7
  CMYK 百分比

#69b2dc 颜色转换

#69b2dc十进制的RGB值为R:105, G:178, B:220。 CMYK值为C:52.274, M:19.091, Y: 0.0, K: 13.725

RGB 105, 178, 220
百分比 41.18%, 69.8%, 86.27%
十六进制 69b2dc
十进制 6927068
二进制 01101001,10110010,11011100
CMYK 52.274, 19.091, 0.0, 13.725
CMYK百分比 52%, 19%, 0%, 14%
CMY 0.588, 0.302, 0.137
CMY百分比 59%, 30%, 14%
HSL 201.91°, 62.16, 63.73
HSV (or HSB) 201.91°, 52.273, 86.28
XYZ 34.661, 40.009, 73.602
xyY 0.234, 0.27, 40.009
CIE-LAB 69.476, -11.209, -28.154
CIE-LUV 69.476, -32.332, -42.889
CIE-LCH/LCHab 69.476, 30.303, 248.29
CIE-LUV/LCHuv 69.476, 53.711, 232.989
Hunter-Lab 63.253, -12.878, -24.714
YIQ 160.961, -56.9953, -2.3691
YUV 160.961, 29.05427, -49.09542
网页安全色 #6699cc
颜色名称

#69b2dc 配色方案

互补色
类似色
中差色
分裂补色
正三角形(三元)配色
矩形(四元)配色
方形(四元)配色
单色

#69b2dc 相似颜色

相似颜色

#69b2dc 色度/色彩

至黑
至白

#69b2dc 色调

色调变化

#69b2dc HTML/CSS代码

#69b2dc 文本颜色

此段文字的字体颜色为 #69b2dc.

<span style="color:#69b2dc;">文本</span>
#69b2dc 背景颜色

此段背景颜色为 #69b2dc.

<p style="background-color:#69b2dc;">文本</p>
#69b2dc 边框颜色

这个边框颜色为 #69b2dc.

<div style="border:1px solid #69b2dc;">文本</div>
CSS 代码
.text {color:#69b2dc;}
.background {background-color:#69b2dc;}
.border {border:1px solid #69b2dc;}

色盲

以下是色盲人群感知看到的颜色。

全色盲
二色视觉
三色视觉